Frukostseminarier

Nästa tillfälle

1 juni Anmälan Platser kvar

Frukostseminarium 1 juni – Regeringsuppdrag om intern styrning och kontroll

Bakgrund

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att göra en kartläggning och analys av hur förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämpas av myndigheterna. Vid kartläggningen ska särskilt fokus läggas vid vilka processer eller verksamheter inom myndigheterna som omfattas av riskanalyser, vilken betydelse dessa har för att lösa myndigheternas huvudsakliga uppgifter och därmed hur riskanalyserna kommer till användning. Vidare ska en bedömning göras av omfattningen av myndigheternas arbete med riskanalyser. Iakttagelserna från kartläggningen ska ställas mot regeringens behov av att försäkra sig om att ledningarna för de myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

ESV kommer även att belysa hur myndigheterna arbetar med att skydda verksamheten mot oegentligheter. Uppdraget ska efter regeringens beslut redovisas till regeringen (Finansdepartementet) i september 2017.

Uppdraget genomförs genom en enkät till samtliga myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll samt genom dokumentstudier och intervjuer vid tio utvalda internrevisionsmyndigheter.

Målgrupp

De 69 myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll.

Dagordning

ESV presenterar uppdraget och berättar om vilka resultat och erfarenheter som vi sett hittills. Vi kommer även att berätta om den enkät som skickats ut till internrevisionsmyndigheterna i april.

Frukostseminariets syfte är att ESV ska få möjlighet att diskutera olika sakfrågor och problemställningar kopplat till regeringsuppdraget med representanter för internrevisionsmyndigheterna och att myndigheterna ska kunna ställa frågor till oss. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att diskutera frågor kopplade till behov av förändringar i regelverk och vilket stöd myndigheterna behöver för att tillämpa regelverket. Frukostseminariet är en del av vår informationsinsamling inför arbetet med regeringsrapporten.

Utifrån enkätsvar och myndighetsbesök kommer ESV att ta fram ett antal diskussionsfrågor till frukostmötet. Vi önskar en dialog med deltagare på plats och via webben. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa andra frågor under frukostseminariet, både på plats och via webben. Frågor kan även skickas i förväg till annika.alexandersson@esv.se

Deltagande på plats

Antalet personer som kan delta på plats är maximerat till 30. I första hand en person från varje myndighet som ska tillämpa förordning om intern styrning och kontroll. I övrigt i mån av plats. Om ni vill delta på plats så behöver vi er föranmälan. För anmälan gäller "först till kvarn". Senaste datum för anmälan är den 24 maj.

Webbsändning

Frukostseminariet kommer att webbsändas. Det behövs ingen föranmälan för att delta via webben. Länken lägger vi ut i anslutning till inbjudan på ESV:s webbplats strax innan seminariet börjar.

Observera att detta frukostseminarium slutar kl 10.00.

Praktisk information

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: