Myndigheter

Flera myndigheter ställer ut på ESV-dagen, så det finns många chanser att diskutera olika perspektiv på styrning, digitalisering och effektiviseringar i staten.

Kammarkollegiet kapitalförvaltning är en oberoende kapitalförvaltare som skapar värde för sina kunder genom att vara långsiktiga och kostnadseffektiva. De svarar gärna på frågor om sina tjänster inom bland annat kapitalförvaltning och allokeringstjänster, värdepappersadministration samt ekonomiservice och rådgivning.

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter. Inom it och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Du svarar gärna på frågor om ramavtal och om ESV:s ramavtalsverksamhet som flyttar över till Kammarkollegiet 2018.

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förmedlar kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Fråga gärna dem om hur du kan tänka och jobba strategiskt med inköp för att skapa effektiva upphandlingar och goda affärer.

Universitet

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) på Stockholms universitet, är en mötesplats för praktiker och forskare som är engagerade i utvecklingen av verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Prata med dem om statlig ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Sedan 2013 fungerar de som en operativ stödfunktion till de myndigheter som har regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. De erbjuder bland annat hjälp med jämställdhetsanalyser av könsuppdelad statistik – en förutsättning för att kunna arbeta med mål och förändring för jämställdhet. Besök deras montern för mer information.

Senast uppdaterad: