Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut17

2004-12-22Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALAJo2004/579, 2737


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.
Fortlöpande miljöanalys1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål 1

Under perioden 2003-2005 har minst 10 700 helårsstudenter erhållit grundutbildning vid SLU, varav minst 1 250 inom fristående kurser.

Med helårsstudent avses antalet studenter som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 40. Med helårsprestation avses antalet godkända poäng på en kurs eller delkurs dividerat med 40.


Återrapportering

SLU skall redovisa

- antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsprogram och inom fristående kurser, uppdelat på grundutbildning inom utbildningsuppdraget och beställd utbildning,

- antalet deltagare i den kompletterande utbildningen för utländska veterinärer samt kommentera deltagarnas studieresultat utifrån deras specifika förutsättningar.


Mål 2

Minst 75 % av antalet antagna programstudenter skall ha avlagt examen under perioden 2005-2007.


Återrapportering

SLU skall redovisa

- den årliga examinationen i förhållande till antalet antagna samt totalt för perioden,

- andelen programstudenter som avlägger examen efter längre studietid än vad som anges som nominell studietid. En redovisning omfattande perioden 2005-2007 skall ske i årsredovisningen för år 2007 och avse fördelning på de olika programmen och hur mycket längre tid som tagits i anspråk. En jämförelse med föregående period skall göras.


Mål 3

SLU:s utbildningar är internationellt attraktiva och studentutbytet med andra länder har ökat.


Återrapportering

I årsredovisningen skall SLU redovisa och kommentera sina internationella kontakter. Studentutbytet med andra länder skall redovisas. Nordiskt samarbete skall särredovisas.


Mål 4

SLU attraherar och rekryterar studenter från hela landet med olika social och etnisk bakgrund .


Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå vilka åtgärder SLU vidtagit för att främja och bredda rekryteringen med anledning av SLU:s handlingsplan för breddad rekrytering. Redovisningen skall analyseras och kommenteras. Regeringen avser att vart tredje år begära återrapportering av målet. Handlingsplanen skall revideras utifrån resultaten och en ny handlingsplan med nya mätbara mål skall upprättas för kommande treårsperiod och redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 31 december 2005.

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom s.k. basårsutbildning enligt förordning (2002:762) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor. Vidare skall av redovisningen framgå i anslutning till vilket högskoleprogram sådan utbildning anordnats.

Vidare skall i årsredovisningen redovisas i vilken omfattning utbildningen anordnats i enlighet med bestämmelserna i förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Av redovisningen skall framgå vilka övriga utbildningsanordnare som medverkat i utbildningssamarbetet, vilket innehåll utbildningen haft, hur många som genomgått utbildningen med godkänt resultat samt hur många som fortsatt att studera vid SLU. SLU skall analysera och kommentera redovisningen. Utbildningen skall utvärderas i sin helhet 2006.

I målet att bredda rekryteringen ingår uppdraget att enligt förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Av årsredovisningen skall SLU redogöra för vilka kompletterande utbildningar särskilt riktade till utländska akademiker som universitetet anordnar, antalet studenter i dessa utbildningar samt eventuella externa utbildningsfinansiärer.


Mål 5

Uppdragsutbildning ingår som en del i SLU:s verksamhet


Återrapportering

SLU skall redovisa de totala intäkterna av all uppdragsutbildning, dels uppdelad i poänggivande och icke poänggivande utbildning, dels antalet helårsstudenter i den poänggivande utbildningen.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål 1

Den forskning som bedrivs är internationellt konkurrenskraftig och av relevans för universitetets sektorsroll.


Återrapportering

SLU skall redovisa

- det internationella forskningssamarbetet, särskilt uppgifter om deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling, samt vilka intäkter detta ger. Utvecklingen de senaste tre åren och kopplingen till strategiskt viktiga områden skall kommenteras,

- en kortfattad bedömning av hur publiceringen av refereegranskade vetenskapliga artiklar utvecklat sig under de senaste fem åren. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen för 2007.


Mål 2

SLU:s forskarutbildning präglas av en hög effektivitet. Forskarstuderande erbjuds utbildning av hög kvalitet som förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolan.

För perioden 2005-2008 gäller att minst 415 examina i forskarutbildningen har avlagts vid SLU. Licentiatexamen räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.


Återrapportering

SLU skall redovisa och kommentera

- antalet personer som under budgetåret har påbörjat forskarutbildning,

- antalet personer som under året har påbörjat en forskarutbildning som avses avslutas med en licentiatexamen,

- antal avlagda examina fördelade på doktorsexamen respektive licentiatexamen för året,

- antalet avlagda doktorsexamina som har föregåtts av en licentiatexamen,

- genomsnittlig studietid för licentiat- resp. doktorsexamen 2004. En jämförelse med motsvarande uppgifter för 2002 skall göras,

- form och omfattning av studiefinansiering för forskarstuderandena.

Redovisningen skall göras fördelat på grupper av ämnen i enlighet med Statistiska centralbyråns indelning.


Mål 3

Villkoren för mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU skall vara goda.


Återrapportering

SLU skall kortfattat redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.

I årsredovisningen skall SLU redogöra för hur begreppen mång- respektive tvärvetenskap definieras och används vid universitetet.Verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys

Mål 1

God kännedom om miljötillståndet i Sverige och omvärlden.


Återrapportering

Med utgångspunkt i bl.a. miljökvalitetsmålen skall SLU värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Verksamhetens omfattning och viktigare resultat som uppnåtts skall redovisas.


Mål 2

Goda kunskaper i samhället om arters och populationers hotsituation och status.


Återrapportering

SLU skall redovisa vilka resultat som uppnåtts vad gäller insamling, lagring och utvärdering av information om biologisk mångfald samt hur information om tillståndet gjorts tillgänglig och spridits i samhället. Särskilt skall redovisas den verksamhet som bedrivits vid ArtDatabanken respektive Centrum för biologisk mångfald samt kostnader för dessa verksamheter. Resultaten skall analyseras och kommenteras.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
1. Mål

SLU skall bedriva ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete i syfte att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning. Studenters och anställdas delaktighet i kvalitetsarbetet skall stärkas. De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.


Återrapportering

Som en del i kvalitetsarbetet ingår pedagogisk förnyelse. Antalet lärare samt antalet handledare inom forskarutbildningen som under 2005 genomgått pedagogisk utbildning fördelat på grund- och forskarutbildning.

Regeringen avser att vart annat år och närmast i årsredovisningen för 2006 begära en särskild redovisning av SLU:s arbete med att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning.


2. Mål

SLU skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits för såväl kvinnor som män.

Andelen kvinnor bland professorer som anställs under perioden 2005-2008 skall vara minst 34 %.


Återrapportering

SLU skall redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv integrerats i verksamheten.

SLU skall redovisa fördelningen mellan män och kvinnor i såväl grundutbildning och forskarutbildning som i olika slag av anställningar. Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning inom de olika verksamheterna samt utvecklingen sedan föregående år kommenteras.

SLU skall redovisa andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer för åren 2005-2008. Av redovisningen skall andelen befordringsprofessorer framgå.

Av årsredovisningen skall SLU:s egna rekryteringsmål beträffande övriga lärarkategorier samt utfallet redovisas. Resultatet skall analyseras och kommenteras.


3. Mål

SLU skall underlätta utbildningen för studenter som på grund av funktionshinder eller av annat skäl har svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen i normal takt.


Återrapportering

SLU skall redovisa antal studenter och forskarstuderande med behov av stöd på grund av funktionshinder eller annat skäl samt den totala kostnaden för vidtagna åtgärder.


4. Mål

SLU skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.


Återrapportering

SLU skall, i samband med årsredovisningen för år 2007, särskilt redovisa sin samverkan med det omgivande samhället inom utbildning, forskning och övrig verksamhet. Redovisningen skall vara kopplad till den strategi och handlingsplan som redovisats till regeringen eller en reviderad version av denna. Av redovisningen skall även framgå hur samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas. SLU skall redovisa på vilket sätt utbildningarna tillgodoser såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov.

SLU skall redovisa i vilken utsträckning studenter tre år efter avlagd yrkesexamen erhållit arbete som motsvarar deras utbildning. Redovisning skall ske i årsredovisningen för år 2005 och omfatta perioden 2003-2005. De kriterier som använts för redovisningen skall anges.

SLU bör utifrån sina särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen för att därmed bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Av årsredovisningen skall kortfattat framgå på vilket sätt SLU bidragit till att måluppfyllelsen i denna del.


5. Mål

En god kvalificerad service via Internet samt ökad tillgänglighet och omfattning av IT-stödd distansutbildning inom högre utbildning.


Återrapportering

SLU skall redogöra för hur myndigheten arbetar för att erbjuda god kvalificerad service via Internet.

SLU skall redovisa och kommentera antalet kurser och program som under året registrerats hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.


6. Återrapportering

SLU skall balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). För icke avgiftsfinansierad verksamhet skall förslag till disposition av hela det ackumulerade överskottet lämnas under förutsättning att det ackumulerade överskottet i denna verksamhet överstiger tio procent av verksamhetens totala kostnad under det senaste redovisade räkenskapsåret. Överskottet skall förklaras och kommenteras.

Ett underskott i verksamheten för budgetåret enligt resultaträkningen skall förklaras och kommenteras med avseende på hur det har uppstått och hur det skall täckas. När underskott inte kan täckas med för ändamålet balanserat överskott skall förslag till åtgärder lämnas. Förslagen skall redovisas i årsredovisningen tillsammans med beräkningsunderlaget i enlighet med tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring)

B. Årets totala kostnader

A i procent av B


7. Återrapportering

SLU skall

- i enlighet med strukturen för indelning i verksamhetsgrenar redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter, finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag i jämförelse med föregående år,

- beträffande kostnader och intäkter för verksamhetsgrenen grundläggande högskoleutbildning göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar i förhållande till föregående budgetår uppdelat på verksamhetsgrenar,

- redovisa och kommentera väsentliga förändringar i förhållande till den prognos som SLU lämnat i delårsrapporten,

- lämna information om ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa externa finansiärer kategorivis samt omfattningen av den externt finansierade verksamheten för dessa kategorier.


8. Återrapportering

SLU skall i årsredovisningen redovisa och kommentera

- väsentliga förändringar i förhållande till föregående år i utbildningsutbudet,

- efterfrågan på SLU:s utbildningar,

- avvägningen mellan kurser och program.


9. Återrapportering

SLU:s delårsrapport skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen medger undantag från förordningen genom att delårsrapporten inte skall inkludera prognos över utfall på anslag samt inkomsttitlar.

Delårsrapporten skall innehålla en redovisning av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Vidare skall en prognos redovisas över antalet helårsstudenter och helårsprestationer för innevarande budgetår.

Delårsrapporten skall avse SLU:s totala verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenar. Väsentliga förändringar i förhållande till tidigare lämnade redovisningar skall kommenteras.


10. Återrapportering

SLU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SLU skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. SLU skall redovisa hur bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval tillämpats. För alternativt urval skall det dessutom framgå för vilka utbildningar detta tillämpats, vilka urvalsgrunder som fastställts samt vilka kategorier sökande som antagits. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

2. Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr.2003/04:112). Politiken kommer att genomföras successivt. Regeringens redovisning skall bl.a. omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling och vad som görs från svenskt håll för ökad samstämmighet i EU:s samlade agerande. Inför regeringens resultatskrivelse år 2006 skall SLU senast den 15 december 2005 rapportera om sin verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling .

3. SLU skall, inom ramen för sitt verksamhetsområde, bidra i arbetet med att utarbeta underlag för Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen och rapporten om påvisbara framsteg enligt Kyotoprotokollet.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

25:1Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 348 063 tkr
25:1 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (Ram)1 348 063 tkr

Disponeras av regeringen8 137 tkr
25:1 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)8 137 tkr


Villkor
25:1 ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget skall SLU utbetala 1 200 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola.

2. Minst 75 % av de medel som SLU totalt avsätter för studiefinansiering för doktorander för forskning och forskarutbildning skall avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Av anslaget skall minst 6 978 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

4. Av anslaget skall minst 4 984 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Enheten för uthålligt lantbruk (CUL).

5. Av anslaget skall minst 73 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, av vilka minst 41 000 000 kronor skall användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet. Minst 20 000 000 kronor skall användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

6. Av anslaget skall efter rekvisition utbetalas 600 000 kronor till Nordiska Genbanken för hyreskostnader.

7. Av anslaget får högst 3 230 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser. Utbetalning skall ske med 1/12 per månad.

8. Anslaget skall bidra med högst 16 560 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

9. Vid redovisning av intäkter från Centrala studiestödsnämnden avseende utbildning som avses genomföras i anslutning till förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel så skall dessa intäkter utgöra bidrag till verksamheten.

10. SLU får köpa kurser av statlig eller enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning). Sådana kurser skall av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Vid köp av kurser mellan statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare skall inte åtta procent av det belopp som tagits emot under månaden inlevereras till Skatteverket enligt förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

11. Av de totalt 8 137 000 kronor som ställts till regeringens disposition avser 22 000 kronor anslaget för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion, 16 000 kronor den verksamhet som bedrivs vid Enheten för uthålligt lantbruk (CUL) samt 4 000 000 kronor anslaget som anvisas till ArtDatabanken. Resterande 4 099 000 avser verksamhetsgrenarna forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:1 ap.10Inget0
25:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:125:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)68 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 17 Datum: 2004-12-22
Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 348 063 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Sveriges lantbruksuniversitet 25:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragverksamhet0034034000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SLU:s djursjukvård, uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till), beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte eller annan statlig finansiär), försäljning av produkter och tjänster skall finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

SLU får även ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter. Intäkterna disponeras av SLU.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Intäkterna disponeras av myndigheten. Samtliga kostnader för den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader (full kostnadstäckning) skall täckas av dessa medel. SLU skall som en lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader ta ut minst 18 procent av forskningsprojektens direkta kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras630 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) skall SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Högskoleverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeSenast uppdaterad: