Kulturdepartementet
Regeringsbeslut40

2004-12-22Radio- och TV- verket
Box 123
136 22 HANINGEKu2004/2641/Me


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Radio- och TV- verket
Riksdagen har beslutat om Radio- och TV-verkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 01, bet. 2004/05:KU1, rskr. 2004/05:82).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Radio- och TV-verket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikTillståndsgivning, tillsyn m.m.
Utvecklingen inom medieområdet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Mediepolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om målet för mediepolitiken (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59). Målet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.


Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Radio- och TV-verket är att främja möjligheterna till mångfald i radio och television genom att ansvara för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet.


Verksamhetsområde Mediepolitik

Verksamhetsgren Tillståndsgivning, tillsyn m.m.

Mål

Målet är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet inom radio och television m.m.


Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- tillstånd, registrering och tillsyn,

- radio- och TV-standarder samt

- information.

Verket skall även ange

- hur handläggningen av ärenden fördelar sig mellan olika sändningsformer,

- genomsnittliga handläggningstider för olika sändningsformer,

- hur arbetet med tillsyn över de regler som gäller för innehav av sändningstillstånd bedrivits och de olika beslut som tillsynen föranlett samt

- hur arbetet med radio- och TV-standarder och information bedrivits samt resultatet av detta.Verksamhetsgren Utvecklingen inom medieområdet

Mål

Målet är att öka kunskapen om medierna och utvecklingen inom området.


Återrapportering

Radio- och TV-verket skall löpande förse regeringen och andra intressenter med information om utvecklingen inom medieområdet samt publicera statistik och annan information beträffande ägande- och branschstrukturer, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Samverkan skall ske med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Medierådet. I frågor som rör ägande- och branschstruktur skall verket samarbeta med Nordicom-Sverige. Verket skall även redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 17 maj 2005. Rapporten skall innehålla en sammanställning av mediemyndigheternas publicerade material.

Radio- och TV-verket skall vidare redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- hur arbetet bedrivits samt

- vilket material som publicerats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Radio- och TV-verket skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning
Mål

Målet är att utveckla myndigheten till en hälsosam arbetsplats med för verksamheten ändamålsenlig kompetens, god arbetsmiljö och likabehandling av alla, oberoende av kön, etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Målet är också att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka åtgärder som har vidtagits för att uppfylla målet. Vidare skall redovisas mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4Radio- och TV-verket (Ramanslag)
Disponeras av Radio- och TV- verket11 639 tkr
27:4 ap.1Radio- och TV-verket (Ram)11 639 tkr

Disponeras av regeringen70 tkr
27:4 ap.2Radio- och TV-verket - Regeringens disposition (Ram)70 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4 Radio- och TV-verket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:4 ap.10Allt0
27:4 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
27:427:4 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)638
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 40 Datum: 2004-12-22
Till Radio- och TV- verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 11 639 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Radio- och TV-verket 27:4 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Avgift-184-210150350-200-594
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Lokalradioavgifter2546122 844124 265126 2530126 253373 362
Särskild avgift27124 0006 00000010 000
Summa
126 844130 265126 2530126 253383 362
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna skall täcka 100 procent av kostnaderna för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budget för särskild avgift är inte möjlig att göra med hänsyn till att sådana avgifter utdöms av förvaltningsdomstol efter att programföretag fällts av Granskningsnämnden för radio och TV.

Budget för koncessionsavgift på televisionens område (inkomsttitel 2519) beräknas ej då avgifterna till stor del är beroende av TV 4 AB:s reklamintäkter. Den fasta delen av avgiften kommer under år 2004 att uppgå till ca 61 miljoner kr och för år 2005 preliminärt till ca 61 miljoner kr. Den rörliga delen av avgiften, vilken fastställs halvårsvis i efterskott, uppgick för andra halvåret 2003 till ca 152 miljoner kr och för det första halvåret 2004 till ca 158 miljoner kr. Det kan noteras att dessa beslut är överklagade. Rörlig avgift för andra halvåret 2004 fastställs i mars 2005.

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2546 för lokalradioavgifter och inkomsttitel 2519 för koncessionsavgift på televisionens område.

Avgifter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Pia Kjellander
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturrådSenast uppdaterad: