Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2003-12-11Radio- och TV- verket
Box 123
136 22 HANINGEKu2003/2485/Me (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Radio- och TV- verket

Riksdagen har beslutat om Radio- och TV- verkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr.1, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Radio- och TV- verket och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikUtvecklingen inom medieområdet
Radio och television m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Mediepolitik

Mål

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, mass­mediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna (prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59).

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).


Målet för Radio- och TV-verket är att främja möjligheterna till mångfald i radio och television genom att ansvara för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet.


Verksamhetsområde Mediepolitik

Verksamhetsgren Utvecklingen inom medieområdet

Mål

Målet är att öka kunskapen om medierna och utvecklingen inom området. Radio- och TV-verket skall därför löpande förse regeringen och andra intressenter med information om utvecklingen inom medieområdet samt publicera statistik och annan information beträffande ägande- och branschstrukturer, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Samverkan skall ske med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Våldsskildringsrådet. I frågor som rör ägande- och branschstruktur skall verket samarbeta med Nordicom-Sverige.


Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- hur arbetet bedrivits samt

- vilket material som publicerats.

Verket skall vidare redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 17 maj 2004. Rapporten skall innehålla en sammanställning av mediemyndigheternas publicerade material.


Verksamhetsgren Radio och television m.m.

Mål

Målet är att stödja yttrandefriheten och mångfalden inom radio och television m.m. genom bl.a. tillståndsgivning och information samt verka för tillgänglighet av massmedierna genom t.ex. utarbetande av föreskrifter om standarder.


Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhets­målet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- tillstånd, registrering och tillsyn,

- radio- och TV-standarder samt

- information.

Verket skall även ange

- hur handläggningen av ärenden fördelar sig mellan olika sändnings­former,

- handläggningstider (i genomsnitt) för olika sändningsformer,

- hur arbetet med tillsyn över de regler som gäller för innehav av sänd­ningstillstånd bedrivits och de olika beslut som tillsynen föranlett samt

- hur arbetet i samband med radio- och TV-standarder och information bedrivits samt resultatet av detta.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.3Organisationsstyrning

Mål

Radio- och TV-verket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Radio- och TV-verket skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004,

- den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4Radio- och TV-verket (Ramanslag)
Disponeras av Radio- och TV- verket12 585 tkr


Villkor
27:4 Radio- och TV-verket

Av anslaget skall 1 miljon kronor betalas ut efter rekvisition av Riksförbundet Öppna kanaler i Sverige för kostnader i samband med uppdraget att ansvara för att bl.a. utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte kommer till stånd inom området icke-kommersiell lokal-TV. Av medlen får högst 50 procent betalas ut före den 1 juli 2004. Radio- och TV-verket kan meddela närmare anvisningar för utformningen av de rekvisitioner och redogörelser som Riksförbundet skall lämna inom ramen för sitt uppdrag. Verket skall redogöra för hur medlen har använts i årsredovisningen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:4378-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Radio- och TV- verket700623
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Radio- och TV- verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 27:4 Radio- och TV-verket.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Avgift0-190250400-150-340
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Lokalradioavgifter2546118 766120 000123 0000123 000361 766
Särskild avgift271208 0000008 000
Summa 118 766128 000123 0000123 000369 766
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Budget för särskild avgift är inte möjlig att göra med hänsyn till att sådana avgifter utdöms av förvaltningsdomstol efter att programföretag fällts av Granskningsnämnden för radio och TV.

Budget för koncessionsavgift på televisionens område (inkomsttitel 2519) beräknas ej då avgifterna till stor del är beroende av TV4 AB:s reklamintäkter. Den fasta delen av avgiften kommer under år 2003 att uppgå till ca 60 miljoner kr och för år 2004 preliminärt till ca 61 miljoner kr. Den rörliga delen av avgiften, vilken fastställs halvårsvis i efterskott, uppgick för andra halvåret 2002 till ca 184 miljoner kr och för det första halvåret 2003 till ca 167 miljoner kr. Det kan noteras att dessa beslut är överklagade. Rörlig avgift för andra halvåret 2003 fastställs i mars 2004.


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna skall täcka 100 procent av kostnaderna för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter enligt lagen (1992:72)om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2546 för lokalradioavgifter och inkomsttitel 2519 för koncessionsavgift på televisionens område.

2. Avgifter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

3. Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Radio- och TV-verket undantas från skyldigheten enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:65) om årsredovisning och budgetunderlag att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport.

På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Niklas Karlendal
Kopia till:

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Finansdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RKEkonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: