Regeringsbeslut
20
2003-06-26 Jo2003/1407/(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner
Fortlöpande miljöanalys


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sveriges lantbruksuniversitets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål
Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitetet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål
Grundutbildningarna för perioden 2003–2005 skall uppgå till 10 700 helårsstudenter varav 1 250 inom fristående kurser. Med helårsstudent avses antalet studenter som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 40.

Med helårsprestation avses antalet godkända poäng på en kurs eller delkurs dividerat med 40.

Återrapportering
SLU skall redovisa

– antalet helårsprestationer och helårsstudenter inom utbildningsprogram och inom fristående kurser, uppdelat på grundutbildning inom utbildningsuppdraget och beställd utbildning,

– kostnad per programplats,

– antalet deltagare i den kompletterande utbildningen för utländska veterinärer samt kommentera deltagarnas studieresultat utifrån deras specifika förutsättningar.

Mål
Examinationsfrekvensen under perioden 2002–2004 skall vara minst 75 % av antalet antagna.

Återrapportering
SLU skall redovisa

– den årliga examinationen av antalet antagna samt en prognos för perioden,

– andelen programstudenter som avlägger examen efter längre studietid än vad som anges som nominell studietid. En redovisning omfattande perioden 2002–2004 skall ske i årsredovisningen för 2004 och avse fördelning på de olika programmen och hur mycket längre tid som tagits i anspråk. En jämförelse med föregående period skall göras. Vidare skall eventuella åtgärder för att öka genomströmningen redovisas.

Mål
SLU skall öka den internationella rörligheten genom att erbjuda internationellt attraktiva utbildningar och att bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete.

Återrapportering
I årsredovisningen skall SLU redovisa och kommentera sina internationella kontakter. Studentutbytet med andra länder skall redovisas. Nordiskt samarbete skall särredovisas.

Åtgärder som vidtagits under perioden 2003–2004 i syfte att underlätta och stimulera det internationella utbytet skall redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2004.

Mål
SLU skall aktivt främja och bredda rekryteringen till universitetets utbildningar.

Återrapportering
Regeringen har i regleringsbrev för år 2002 uppdragit åt SLU att senast den 31 december 2002 upprätta en handlingsplan för att aktivt främja och bredda rekryteringen till utbildningarna. Av årsredovisningen skall framgå vilka åtgärder SLU vidtagit med anledning av handlingsplanen. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

Mål
Uppdragsutbildning bör vara ett instrument för att stärka universitets och högskolors roll i det livslånga lärandet samt för deras samverkan med det omgivande samhället. SLU skall aktivt erbjuda uppdragsutbildning.

Återrapportering
SLU skall redovisa den totala omsättningen av all uppdragsutbildning, dels uppdelad i poänggivande och icke poänggivande utbildning, dels antalet helårsstudenter i den poänggivande utbildningen.

Mål
De yrkesutbildningar som bedrivs vid SLU skall ha en stark sektorsanknytning.

Återrapportering
SLU skall redovisa

– vilka åtgärder som vidtagits för att stärka sektorsanknytningen i utbildningsprogrammen under 2003,

– i vilken utsträckning studenter tre år efter avlagd yrkesexamen erhållit arbete som motsvarar deras utbildning. Redovisning skall ske i årsredovisningen för 2005 och omfatta perioden 2003–2005. De kriterier som använts för redovisningen skall anges.

Mål
SLU får enligt förordning (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, i rekryteringsfrämjande syfte, anordna s.k. basårsutbildning. Sådan utbildning får anordnas i anslutning till alla utbildningsprogram inom den grundläggande högskoleutbildningen där det är brist på behöriga sökande och där det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbetskraft.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer i sådan utbildning. Vidare skall av redovisningen framgå till vilket högskoleprogram sådan utbildning anordnas.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner

Mål
Den forskning som bedrivs skall vara internationellt konkurrenskraftig och av relevans för universitetets sektorsroll.

Återrapportering
SLU skall redovisa

– det internationella forskningssamarbetet, särskilt uppgifter om deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling, samt vilka intäkter detta ger. Utvecklingen de senaste tre åren och kopplingen till strategiskt viktiga områden skall kommenteras,

– en kortfattad bedömning av hur publiceringen av refereegranskade vetenskapliga artiklar utvecklat sig under de senaste fem åren,

– vilka kriterier för sektorsrollen som tillämpas och hur dessa beaktas i det löpande arbetet.

Mål
Effektiviteten skall öka i forskarutbildningen. Forskarstuderande skall erbjudas utbildning av hög kvalitet som förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolan. För perioden 2001–2004 gäller som examensmål för forskarutbildningen vid SLU (lägsta antal avlagda examina) 400 examina. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Återrapportering
SLU skall redovisa och kommentera

- antalet personer som under budgetåret har påbörjat forskarutbildning,

- antalet personer som under åren 2002 och 2003 har påbörjat en forskarutbildning som avses avslutas med en licentiatexamen,

- antal avlagda examina fördelade på doktorsexamen respektive licentiatexamen för åren 2001–2003 samt en prognos för perioden,

- antalet avlagda doktorsexamina som har föregåtts av en licentiatexamen,

- genomsnittlig studietid för licentiat- respektive doktorsexamen,

- form och omfattning av studiefinansiering för forskarstuderandena.

Redovisningen skall göras fördelat på grupper av ämnen i enlighet med Statistiska centralbyråns indelning.

Mål
SLU skall i ökad utsträckning främja goda villkor för mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Återrapportering
SLU skall kortfattat redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.


Verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys

Mål
SLU skall genom fortlöpande miljöanalys medverka till att följa miljötillståndet i Sverige och omvärlden med utgångspunkt i bl.a. miljökvalitetsmålen, värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Återrapportering
SLU skall redovisa verksamhetens omfattning och viktigare resultat som uppnåtts.

Mål
SLU skall genom att bedöma arters och populationers hotsituation och status medverka till en ökad kunskap om den biologiska mångfalden och dess betydelse för hållbar utveckling.

Återrapportering
SLU skall redovisa den verksamhet som bedrivits och de resultat som uppnåtts när det gäller insamling, lagring och utvärdering av information om biologisk mångfald samt hur denna information görs tillgänglig och sprids i samhället. Särskilt skall redovisas den verksamhet som bedrivs vid ArtDatabanken respektive Centrum för biologisk mångfald samt kostnader för dessa verksamheter.Övriga mål och återrapportering

1. SLU skall säkra och utveckla kvaliteten i den verksamhet som bedrivs vid universitetet. Studenternas delaktighet i kvalitetsarbetet skall stärkas. Som ett led i kvalitetsarbetet skall SLU bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete och aktivt arbeta med undervisningens förnyelse inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Lärare och forskare skall erbjudas pedagogisk utbildning. Utbildningen skall omfatta undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer samt jämställdhets- och genuskunskap.

Återrapportering
SLU skall redovisa andelen lärare fördelat på olika lärarkategorier, doktorander och annan personal samt kön som deltagit i den pedagogiska utbildningen samt inriktningen på utbildningen. I samband härmed skall en översiktlig beskrivning av utbildningens inriktning och kursinnehåll ges.

Regeringen avser att vart fjärde år, med början i samband med årsredovisningen för 2004, begära en särskild redovisning av SLU:s arbete med att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning.

2. SLU skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits för såväl kvinnor som män.

Andelen kvinnor bland professorer som anställs under perioden 2001–2004 skall vara minst 34 %.

SLU skall sätta upp egna mål för könsfördelningen bland nyrekryterade inom var och en av lärarkategorierna förutom professorskategorin.

Återrapportering
SLU skall redovisa fördelningen mellan män och kvinnor i såväl grundutbildning och forskarutbildning som i olika slag av anställningar. Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning inom de olika verksamheterna samt utvecklingen sedan föregående år kommenteras.

SLU skall redovisa andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer för åren 2001–2003. I utfallet skall andelen befordringsprofessorer framgå.

Av årsredovisningen skall framgå SLU:s egna rekryteringsmål beträffande övriga lärarkategorier. Resultatet för år 2003 skall redovisas med kommentarer till väsentliga avvikelser i förhållande till målen.

3. SLU skall underlätta utbildningen för studenter som på grund av funktionshinder eller av annat skäl har svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen i normal takt.

Återrapportering
SLU skall redovisa antal studenter och forskarstuderande med behov av stöd på grund av funktionshinder eller annat skäl samt den totala kostnaden för vidtagna åtgärder.

4. SLU skall

- informera om sin verksamhet,

- samverka med det omgivande samhället och i ökad utsträckning integrera denna samverkan i utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys,

- i sin verksamhet aktivt använda och dra nytta av erfarenheter i det omgivande samhället,

- i ökad utsträckning och i nära samverkan med arbetslivet utforma utbildningar som är attraktiva för studenterna och samtidigt svarar mot arbetsmarknadens behov, nationellt och regionalt,

- utveckla sin roll i det livslånga lärandet samt i samarbete med andra lärosäten, kommuner och företrädare för arbetsmarknaden utveckla metoder för bedömning av reell kompetens.

SLU bör utifrån sitt särskilda ansvars- och kompetensområde medverka i arbetet med de regionala tillväxtavtalen för att därmed bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås.

Återrapportering
SLU skall vart fjärde år, med början i samband med årsredovisningen för budgetåret 2003, särskilt redovisa sin samverkan med det omgivande samhället inom utbildning, forskning och övrig verksamhet. Redovisningen skall vara kopplad till den strategi och handlingsplan som redovisats till regeringen eller en reviderad version av denna. Av redovisningen skall även framgå hur samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas.

5. SLU skall i årsredovisningen redovisa och kommentera

- väsentliga förändringar i förhållande till föregående år i utbildningsutbudet,

- efterfrågan på SLU:s utbildningar,

- avvägningen mellan kurser och program.

6. SLU skall redovisa och kommentera antalet helårsstudenter och helårsprestationer i registrerade kurser/program inom Sveriges nätuniversitet. Vidare skall av redovisningen framgå hur helårsstudenter och helårsprestationer som registrerats i nätuniversitetet har finansierats med ramanslaget respektive genom den särskilda ersättning om 20 000 kronor per helårsstudent som anvisats under under UO16 anslaget 25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. anslagsposten 18.

Vidare skall SLU redovisa och kommentera omfattningen av utvecklingen av nya kurser som utvecklats respektive anpassats till nätuniversitetet. Antal kurser och en uppskattning av kostnaderna för kursutveckling fördelat på helt nya respektive anpassade kurser skall redovisas.

7. SLU skall

- i enlighet med strukturen för indelning i verksamhetsgrenar redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter, finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag i jämförelse med föregående år,

- beträffande kostnader och intäkter för verksamhetsgrenen grundläggande högskoleutbildning göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar i förhållande till föregående budgetår uppdelat på verksamhetsgrenar,

- redovisa och kommentera väsentliga förändringar i förhållande till den prognos som SLU lämnat i delårsrapporten,

- lämna information om ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa externa finansiärer kategorivis samt omfattningen av den externt finansierade verksamheten för dessa.

8. SLU skall balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). För icke avgiftsfinansierad verksamhet skall förslag till disposition av hela det ackumulerade överskottet lämnas under förutsättning att det ackumulerade överskottet i denna verksamhet överstiger tio procent av verksamhetens totala kostnad under det senaste redovisade räkenskapsåret. Överskottet skall förklaras och kommenteras.

Ett underskott i verksamheten för budgetåret enligt resultaträkningen skall förklaras och kommenteras med avseende på hur det har uppstått och hur det skall täckas. När underskott inte kan täckas med för ändamålet balanserat överskott skall förslag till åtgärder lämnas. Förslagen skall redovisas i årsredovisningen tillsammans med beräkningsunderlaget i enlighet med tabell 1 Redovisning av myndighetskapital m.m.

Redovisning av myndighetskapital m.m.

Belopp

A. Ackumulerat över- eller underskott (årets och balanserad kapitalförändring)

B. Årets totala kostnader

A i procent av B

9. SLU:s delårsrapport skall ha det innehåll som anges i 8 kap.1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Från förordningen medger regeringen undantag genom att delårsrapporten inte skall inkludera prognos över utfall på anslag samt inkomsttitlar.

10. Delårsrapporten skall innehålla en redovisning av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Vidare skall en prognos redovisas över antalet helårsstudenter och helårsprestationer för innevarande budgetår.

Delårsrapporten skall avse SLU:s totala verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenar. Väsentliga förändringar i förhållande till tidigare lämnade redovisningar skall kommenteras.1.2Uppdrag

1. SLU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

2. SLU skall senast den 1 mars 2003 inkomma till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) med en budget för 2003 avseende den totala verksamheten samt redovisa hur ett eventuellt underskott kommer att åtgärdas för att få budgeten i balans.

3. SLU skall redovisa hur bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval tillämpats. För alternativt urval skall det dessutom framgå vilka urvalsgrunder som fastställts samt vilka kategorier sökande som antagits. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.

4. SLU skall senast den 1 augusti 2003 inkomma till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) med uppgift om hur stor andel av kostnaderna för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster som täcks av avgifter. En jämförelse skall göras mellan år 2002 och första halvåret 2003. Utfallet skall analyseras och kommenteras.

5. SLU skall redovisa i vilken omfattning utbildning anordnats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Av redovisningen skall framgå vilka övriga utbildningsanordnare som medverkat i utbildningssamarbetet, vilket innehåll utbildningen haft, hur många som genomgått utbildningen med godkänt resultat samt hur många som har fortsatt att studera på lärosätet. Lärosätena skall analysera och kommentera redovisningen. Utbildningen skall utvärderas i sin helhet år 2006.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

25:1Sveriges lantbruksuniversitet (ramanslag)1 227 964 tkr

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet

Villkor

25:1 Sveriges lantbruksuniversitet
1. Av anslaget skall SLU efter rekvisition med hälften per halvår utbetala 1 150 000 kronor till Gammelkroppa skogsskola.

2. SLU skall finansiera fyra professurer och bidra till finansieringen av fyra anställningar som forskarassistent för underrepresenterat kön i enlighet med riksdagens beslut (bet. 1994/95:UbU18, rskr. 1994/95:405) med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Av anslaget skall minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

5. Av anslaget skall minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för uthålligt lantbruk.

6. Av anslaget skall högst 22 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, av vilka minst 10 000 000 kronor skall användas för verksamhet med ett nationellt taxonomiskt referensverk om samtliga kända djur, växter och svampar i Sverige.

7. Av anslaget skall efter rekvisition utbetalas 600 000 kronor till Nordiska Genbanken för hyreskostnader.

8. Anslaget skall bekosta hovslagarutbildning med en omfattning om minst 35 utbildningsplatser per år till en kostnad av högst 3 100 000 kronor.

9. Anslaget skall bekosta hippologutbildning med högst 15 900 000 kronor per år.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:10002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

SLU

68 500

1 233 964

400 000

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet

Uppdragsverksamhet00325 000325 00000
Summa00325 000325 00000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SLU:s djursjukvård, uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till), beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte eller annan statlig finansiär), försäljning av produkter och tjänster skall finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

SLU får även ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter. Intäkterna disponeras av SLU.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Intäkterna disponeras av myndigheten. Samtliga kostnader för den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader (full kostnadstäckning) skall täckas av dessa medel. SLU skall som en lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader ta ut minst 18 procent av forskningsprojektens direkta kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag.3Undantag EA-regler

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) skall SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Regeringen har den 14 november 2002 beslutat om förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Av förordningens 5 § framgår att en myndighet som för sin verksamhet tar emot bidrag senast den tionde dagen i påföljande månad skall betala in åtta procent av det belopp som tagits emot under månaden till Riksskatteverket. SLU skall för samtliga nya avtal från och med 2003 betala in åtta procent av mottagna belopp till Rikskatteverket. För de avtal som tecknats tidigare medges SLU undantag från ovan nämnda regel under en övergångsperiod på ett år.På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Jeanette Lund


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Kammarkollegiet
Högskoleverket
Nordiska Genbanken

Senast uppdaterad: