Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:38

2011-12-20
U2011/5978/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7226/UH
Högskolan på Gotland
Cramérgatan 3
621 67 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan på Gotland
Riksdagen har beslutat om Högskolan på Gotlands verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan på Gotland och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

Lärande för hållbar utveckling

Högskolan på Gotland ska i samverkan med berörda myndigheter inom utbildningsområdet bedriva en verksamhet om lärande för hållbar utveckling.

Ekonomisk kompensation för kostnader motsvarande tio årsarbetskrafter och för såväl direkta som indirekta kostnader som uppstår i samband med driften av verksamheten utgår under 2012 från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Återrapportering
I årsredovisningen ska en kortfattad redovisning av verksamheten lämnas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:45

Högskolan på Gotland: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan på Gotland125 743
ap.1Takbelopp (ram)125 743

Villkor för anslag 2:45

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:46

Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan på Gotland20 426
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)20 426

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:45 Högskolan på Gotland: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:46 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 181
2012-02-2512 181
2012-03-2512 181
2012-04-2512 181
2012-05-2512 181
2012-06-2512 181
2012-07-2512 181
2012-08-2512 181
2012-09-2512 181
2012-10-2512 181
2012-11-2512 181
2012-12-2512 178
Summa146 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan på Gotlands disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:45 ap.1Takbelopp
2:46 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Likalydande till

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: