Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2011-06-30
L2011/1558
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) övergripande uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildning

Under perioden 2009-2011 har minst 10 700 helårsstudenter erhållit utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid SLU.

Under perioden 2009-2012 har minst 415 examina i utbildning på forskarnivå avlagts vid SLU.

Återrapportering

1. SLU ska redovisa deltagandet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå uppdelat på män och kvinnor.

Vad gäller antalet helårsstudenter och helårsprestationer ska redovisning ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget. Med helårsstudenter avses antalet studenter som påbörjat studier i en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60. Med helårsprestationer avses antalet godkända högskolepoäng på en kurs eller delkurs dividerat med 60.

2. I redovisningen av examina på forskarnivå räknas licentiatexamen som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.

3. I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den avgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de ev. förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten.

Övrig återrapportering

Bruka utan att förbruka

SLU ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Nationellt centrum för djurvälfärd

SLU ska redovisa utvecklingen för Nationellt centrum för djurvälfärd.

Centrum för biologisk bekämpning

SLU ska redovisa utvecklingen för Centrum för biologisk bekämpning.

Forskning om non food-crops

 SLU ska redovisa hur strategin för bioteknisk forskning utvecklas för att möta möjligheterna inom området "non-food crops", inkl. skogsbiomassa, i enlighet med vad som anges proposition "Ett lyft för forskning och innovation" (prop.2008/09:50) för att öka förutsättningarna för de areella näringarnas bidrag till en s.k. biobaserad ekonomi.

Fortlöpande miljöanalys

 SLU ska redovisa användningen av de särskilda medel som anvisats i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop.2008/09:162) för fortlöpande miljöanalys.

Viss särskild redovisning

SLU ska

- redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag,

- för kostnader och intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa den verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt kostnaderna för denna,

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar uppdelat på redovisningsområde,

- redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

3

Uppdrag

Växtförädling

SLU ska senast den 31 oktober 2011 redovisa verksamheten kring växtförädling av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland, som finansierats i särskild ordning, och hur SLU har samverkat med näringen och andra relevanta aktörer.

Global utveckling

SLU ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senaste den 1 december 2011.

Antagonistiska hot mot jordbruksproduktionen

SLU ska senast den 1 december 2011 till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) redovisa en verksamhetsplan för det fortsatta arbetet med vetenskapliga rön beträffande antagonistiska hot mot jordbruksproduktionen.

Östersjöstrategin

SLU ska redovisa arbetet med Östersjöstrategin.

Sverige - det nya matlandet; Vattenbruk

SLU ska bidra i arbetet med ett växande vattenbruk, genom att bl.a. arbeta med avelsarbete som förbättrar den odlade fiskens egenskaper. Uppdraget finansieras med 2 000 000 kronor genom anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Älgförvaltningen

1. SLU ska redogöra för effekterna av stora rovdjur på älgstammarna. Bl.a. ska SLU redovisa följande

- sambandet mellan älgstammars täthet och möjligt jaktuttag i områden med stora rovdjur,

- hur åldersstrukturen i älgstammen ska se ut för att nå målet om en älgstam av hög kvalitet också i områden med rovdjur, samt

- i övrigt redovisa de ekosystemaspekter som bör beaktas i förvaltningen av älg i ett naturresurssystem där stora rovdjur ingår.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 november 2011.

2. SLU ska, med utgångspunkt i bl.a. de redovisade resultaten under p.1, utforma utbildningsmaterial för en utbildning i adaptiv älgförvaltning som riktar sig bl.a. till älgförvaltningsgrupperna och viltförvaltningsdelegationerna. Utbildningen, som genomförs av länsstyrelsen, ska utarbetas efter samråd med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, markägarna och jägarnas organisationer. Materialet ska vara länsstyrelserna tillhanda senast den 1 december 2011.

Uppdragen ska finansieras med högst 1 000 000 kronor från Viltvårdsfonden. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition.

Inordnande av vissa fiskefrågor

SLU ska inordna vissa fiskefrågor i organisationen enligt dir. 2011:12 med Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten i samband med att Fiskeriverket avvecklas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:29

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 649 002
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 642 693
ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp (ram)0
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)6 309

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU, förutom de särskilda medel som SLU erhåller för strategiska satsningar, använda minst 839 946 000 kronor för forskning och utbildning på forskarnivå. För de strategiska forskningsområdena som SLU erhållit medel ska redovisas hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidragen per strategiskt område har fördelats till andra lärosäten. SLU ska även även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i dessa satsningar.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 298 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

4. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

6. Av anslaget ska minst 77 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 45 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande bl.a. taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter. Minst 20 000 000 kronor ska användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

7. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för projekt avseende djurskyddsforskning.

8. Av anslaget ska efter rekvisition 600 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

9. Av anslaget får högst 3 480 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU, som utövar tillsyn över utbildningen. Tillsynsrapport ska avlämnas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2011.

10. Anslaget ska bidra med högst 17 853 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

11. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

12. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor  och enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

13. Av anslaget ska 1 980 000 kronor avse anordnande av skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per år. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

14. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor efter samråd med näringen användas för utveckling av avelsarbete på fisk vid Kälarne.  

15. Av anslaget ska minst 1 500 000 kronor användas för växtförädlingsprojekt, företrädesvis för samnordisk växtförädling i samverkan med näringen. Medlen utbetalas efter rekvisition.

ap.2 Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp

Anslagsposten ska användas för uppdraget till SLU om inventering av varg på barmark.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)740 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)68 500
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25137 417
2011-02-25137 417
2011-03-25137 417
2011-04-25137 417
2011-05-25137 417
2011-06-25137 417
2011-07-25137 417
2011-08-25137 417
2011-09-25137 417
2011-10-25137 417
2011-11-25137 417
2011-12-25137 415
Summa1 649 002
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:29 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:29 ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp
1:29 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
Uppdragsverksamhet00499 000499 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till) och beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte, enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd eller enligt avtal med annat utländskt lärosäte inom EES) som ska finansieras med avgifter. SLU får ta ut anmälnings- och studieavgifter. Även utbildning som genomförs inom ramen för yrkeshögskolan får finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) samt för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. Intäkterna disponeras av SLU. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare. 

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får disponera de bidrag som erhålls från externa finansiärer i den egna verksamheten. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. Sådana inkomster kan avse

- bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, och

- avkastning från donationer.

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett lyft för forskning och innovation(2008/09:50) ska universitet och högskolor utgå ifrån att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer.

När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

I årsredovisningen för 2011 ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala bidragsfinansieringen ska framgå av redovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret. SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.  

SLU medges under 2011 undantag från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att upprätta och till regeringen lämna en delårsrapport.

SLU medges under 2011 undantag från bestämmelsen enligt 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.  

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag om att i Årets kapitalförändring särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

SLU medges undantag från 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om finansiering av anläggningstillgångar. En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som mottagits från icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Christina Nordin
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Fiskeriverket
Statens jordbruksverk
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Hästnäringens Nationella stiftelse
Utredningen om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten

Senast uppdaterad: