Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-12-17
Jo2009/3648
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 23, bet. 2008/09:MJU2, rskr. 2008/09:104, prop. 2008/09:99, utg.omr. 23, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) övergripande uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa.

Verksamheten ska redovisas utifrån en indelning i 1. utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2. forskning och utbildning på forskarnivå samt 3. fortlöpande miljöanalys.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildningsuppdrag

Under perioden 2009-2011 har minst 10 700 helårsstudenter erhållit utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid SLU, varav minst 1 250 inom fristående kurser.

Under perioden 2009-2012 har minst 415 examina i forskarutbildningen avlagts vid SLU. Licentiatexamen räknas i denna statistik som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.

Återrapportering

SLU ska redovisa uppdelat på män och kvinnor antalet studenter i grundutbildningen och i forskarutbildningen.

Vad gäller antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsprogram och inom fristående kurser, ska redovisning ske uppdelat på dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget, dels beställd utbildning. Med helårsstudenter avses antalet studenter som påbörjat studier i en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60. Med helårsprestationer avses antalet godkända högskolepoäng på en kurs eller delkurs dividerat med 60.  

Fortlöpande miljöanalys

God kännedom om miljötillståndet i Sverige och omvärlden.

Goda kunskaper i samhället om arters och populationers status och hotsituation.

Återrapportering

Omfattningen och viktigare resultat som uppnåtts inom fortlöpande miljöanalys ska redovisas. Särskilda utvecklingsåtgärder under året samt kostnader för detta ska redovisas särskilt. Med utgångspunkt i bl.a. för verksamheten relevanta miljökvalitetsmål ska SLU bistå andra myndigheter och organisationer med att värdera miljötillståndet och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

SLU ska redovisa vilka resultat som uppnåtts vad gäller insamling, lagring och utvärdering av information om biologisk mångfald samt hur information om tillståndet gjorts tillgänglig och spridits i samhället. Särskilt ska redovisas den verksamhet som bedrivits vid ArtDatabanken samt hur kostnaderna för verksamheten fördelat sig.

Övrig återrapportering

Bruka utan att förbruka

SLU ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål.

Nationellt centrum för djurvälfärd 

SLU ska redovisa utvecklingen för Nationellt centrum för djurvälfärd. 

Movium

SLU ska redovisa sitt arbete med att samordna kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

Viss särskild redovisning

SLU ska

- redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag i jämförelse med föregående år,

- för kostnader och intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa den verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt kostnaderna för denna

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar i förhållande till föregående budgetår uppdelat på redovisningsområde,

- redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering,

- i samråd med Lunds universitet lämna en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning över hur den verksamhet som tidigare bedrivits av Livsmedelsekonomiska institutet har inordnats i de mottagande myndigheterna. Redovisningen ska lämnas senast den 1 maj 2009.

2

Organisationsstyrning

Sveriges lantbruksuniversitet ska, efter samråd med Lunds universitet, bistå generaldirektören för Livsmedelsekonomiska institutet i arbetet med upprättandet av årsredovisningen för institutet.

Sveriges lantbruksuniversitet ska slutreglera fordringar och skulder, avveckla lokaler och utrustning, ombesörja arkivläggning samt avsluta kontrakt eller andra åtaganden efter avvecklingen av Livsmedelsekonomiska institutet.  

Överlåtelse av Livsmedelsekonomiska institutets tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Sveriges lantbruksuniversitet, efter samråd med Lunds universitet, ansvarar för fördelningen av dessa mellan de båda mottagande myndigheterna.

3

Uppdrag

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

SLU ska fortlöpande bistå Regeringskansliet i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009 både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom SLU:s ansvarsområde.

Samordning av forskning om non-food crops

SLU ges i uppdrag att utforma en samordningsstruktur för att leda och stimulera den svenska utvecklingen av forskning, utveckling och information om grödor för andra ändamål än livsmedel, s.k. non-food crops. Genom den allt snabbare utvecklingen av grön bioteknik kan förädlade växter bl.a. genom genmodifiering komma att utvecklas i allt snabbare takt och odling av dessa kan på sikt komma att bli vanliga även i Sverige. SLU ska redovisa vilka åtgärder SLU vidtagit för att ta till vara möjligheterna och stimulera utvecklingen mot en s.k. kunskapsbaserad bio-ekonomi samt vilka samordningsinsatser som gjorts för forskning och utveckling med syftet att utveckla förnybara råvaror, s.k. non-food crops, från i synnerhet jordbruksgrödor. Redovisningen ska också omfatta hur SLU i detta arbete har beaktat dels relationen mellan GMO och konventionell/ ekologisk odling dels långsiktig riskhantering.

Växtförädling

SLU ska senast den 30 oktober 2009 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland.

Fortlöpande miljöanalys

SLU ska med utgångspunkt i dels krav som ställs på Sverige vad gäller uppgifter i olika EU-direktiv för miljöområdet, dels de områden där slututvärderaren av Miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000-2006, bedömt kunskapsläget för analys av programmets miljöeffekter som otillräckligt genomföra en kartläggning över behov av ytterligare underlag samt föreslå prioritering av vilka av dessa underlag som SLU ska bistå med att ta fram. Redovisning ska lämnas senast den 30 september 2009. 

Global utveckling

SLU ska redogöra för hur den inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2008, enligt regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 30 oktober 2009. Detta uppdrag ersätter motsvarande uppdrag i regleringsbrevet för 2008.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:29

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 498 622
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 491 415
ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp (ram)2 000
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)5 207
Disponeras av Lunds universitet4 260
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 260
Disponeras av regeringen0
ap.4Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU använda minst 737 746 000 kronor för forskning och forskarutbildning.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 1 588 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola för 18 årsstudieplatser. Därutöver ska för ytterligare högst 7 utbildningsplatser 88 343 kronor per plats utbetalas till Gammelkroppa skogsskola. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Minst 75 procent av de medel som SLU totalt avsätter för studiefinansiering inom forskning och forskarutbildning ska avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas vidare via en statlig myndighet.

4. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för uthålligt lantbruk.

6. Av anslaget ska minst 77 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 45 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande bl.a. taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter. Minst 20 000 000 kronor ska användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

7. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för projekt avseende djurskyddsforskning.

8. Av anslaget ska efter rekvisition 600 000 kronor utbetalas till Nordiska Genbanken för hyreskostnader.

9. Av anslaget får högst 3 354 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 nybörjarplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU, som utövar tillsyn över utbildningen. Tillsynsrapport ska avlämnas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2010.

10. Anslaget ska bidra med högst 17 204 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

11. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

12. SLU får köpa kurser av statlig eller enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning). Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren.

13. Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta. I samband med att lärosätet tar emot större bidrag bör lärosätena fatta särskilda beslut om samfinansiering.

14. Av anslaget ska 1 920 000 kronor avse anordnande av skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per år. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

15. Av anslaget ska 3 000 000 kronor avse förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på ren samt studier av rovdjurspredation.

16. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor efter samråd med näringen användas för utveckling av avelsarbete på fisk vid Kälarne.

ap.2 Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp

Medlen får användas av SLU efter beslut av regeringen för förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medel ska användas till arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde.

1:32

Avvecklingsmyndigheten för Livsmedelsekonomiska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet900
ap.1Avvecklingsmyndigheten för livsmedelsekonomiska institutet (ram)900

Villkor för anslag 1:32

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för livsmedelsekonomiska institutet

Medlen ska användas till kostnader i samband med avvecklingen av Livsmedelsekonomiska institutet. Användning av medlen ska särredovisas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
1:32 Avvecklingsmyndigheten för Livsmedelsekonomiska institutet
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
43:11 (2008) Livsmedelsekonomiska institutet
43:11 ap.1 (2008)43:11 ap.2 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
43:11 (2008) Livsmedelsekonomiska institutet
ap.1 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)490 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)58 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25123 036
2009-02-25122 136
2009-03-25122 136
2009-04-25126 580
2009-05-25126 580
2009-06-25126 580
2009-07-25125 414
2009-08-25125 414
2009-09-25125 414
2009-10-25125 414
2009-11-25125 414
2009-12-25125 404
Summa1 499 522
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:29 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:29 ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp
1:29 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet
1:32 ap.1Avvecklingsmyndigheten för livsmedelsekonomiska institutet
Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25355
2009-02-25355
2009-03-25355
2009-04-25355
2009-05-25355
2009-06-25355
2009-07-25355
2009-08-25355
2009-09-25355
2009-10-25355
2009-11-25355
2009-12-25355
Summa4 260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:29 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet00450 000450 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SLU:s djursjukvård och försäljning av produkter och tjänster ska finansieras med avgifter utan krav på full kostnadstäckning.

Krav på full kostnadstäckning gäller för uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till) och beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte, enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd eller enligt avtal med annat utländskt lärosäte inom EES) som ska finansieras med avgifter. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

 SLU får även ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. Intäkterna disponeras av SLU.

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, och avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras SLU:s räntekonto.

När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta.

I årsredovisningen för 2009 ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsbidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala bidragsfinansieringen ska framgå av redovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret. SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.  

SLU medges under 2009 undantag från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att upprätta och till regeringen lämna en delårsrapport.

SLU medges under 2009 undantag från bestämmelsen enligt 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.  

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag om att i Årets kapitalförändring särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Senast uppdaterad: