Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
10

2009-12-21
Jo2009/1748
Jo2009/3637
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) övergripande uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildningsuppdrag

Under perioden 2009-2011 har minst 10 700 helårsstudenter erhållit utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid SLU.

Under perioden 2009-2012 har minst 415 examina i forskarutbildningen avlagts vid SLU. Licentiatexamen räknas i denna statistik som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.

Återrapportering

SLU ska redovisa deltagandet i utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och i forskarutbildningen uppdelat på män och kvinnor.

Vad gäller antalet helårsstudenter och helårsprestationer ska redovisning ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget. Med helårsstudenter avses antalet studenter som påbörjat studier i en kurs multiplicerat med kursens poängtal dividerat med 60. Med helårsprestationer avses antalet godkända högskolepoäng på en kurs eller delkurs dividerat med 60.

Övrig återrapportering

Bruka utan att förbruka

SLU ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Nationellt centrum för djurvälfärd

SLU ska redovisa utvecklingen för Nationellt centrum för djurvälfärd.

Forskning om non food-crops

 SLU ska redovisa översiktligt den biotekniska forskning som pågår inom universitet samt en strategi för hur den ska kunna utvecklas mot en fördjupad kunskap inom området "non-food crops" (inkl. skogsbiomassa och odling av genmodifierade grödor (GMO)) i enlighet med vad som anges proposition "Ett lyft för forskning och innovation" (prop.2008/09:50).

Visst internationellt forskningssamarbete

Regeringen gör en genomgång av samarbetet med samtliga länder med vilka Sverige har ett mellanstatligt avtal om forskningssamarbete. SLU ska mot denna bakgrund redovisa och kommentera den samverkan som SLU har, eller förbereder, och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse, med samarbetsparter i  Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea. Redovisningen ska, när så är möjligt, innefatta en kortfattad redogörelse för resultaten av samarbetet.

Fortlöpande miljöanalys

 SLU ska redovisa användningen av de särskilda medel som anvisats i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop.2008/09:162) för fortlöpande miljöanalys.

Viss särskild redovisning

SLU ska

- redovisa kostnader per redovisningsområde samt intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag,

- för kostnader och intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå göra en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för forskning och utbildning på forskarnivå göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- redovisa den verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt kostnaderna för denna

- redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar uppdelat på redovisningsområde,

- redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- redovisa huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

3

Uppdrag

Växtförädling

SLU ska senast den 30 oktober 2010 redovisa hur växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland, som finansierats i särskild ordning, har utvecklats och hur SLU har samverkat med näringen och andra relevanta aktörer.

Global utveckling

SLU ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senaste den 31 december 2010.

Antagonistiska hot mot jordbruksproduktionen

SLU ska kartlägga och analysera framtida risker och hotbilder mot bakgrund av nya vetenskapliga rön som kan användas som främst biologiska, men även kemiska antagonistiska hot mot jordbruksproduktionen. SLU bör samverka med relevanta myndigheter.  En preliminär redovisning till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) ska lämnas senast den 1 juni 2010 och slutredovisning senast den 1 oktober 2010.

Östersjöstrategin

SLU ska redovisa arbetet med Östersjöstrategin.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:29

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 619 841
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 614 469
ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp (ram)0
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)5 372

Villkor för anslag 1:29

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU, förutom de särskilda medel som SLU erhåller för strategiska satsningar, använda minst 824 253 000 kronor för forskning och forskarutbildning. För de strategiska forskningsområdena som SLU erhållit medel ska redovisas hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidragen per strategiskt område har fördelats till andra lärosäten.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 285 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Minst 75 procent av de medel som SLU totalt avsätter för studiefinansiering inom forskning och forskarutbildning ska avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas vidare via en statlig myndighet.

4. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

6. Av anslaget ska minst 77 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 45 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande bl.a. taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter. Minst 20 000 000 kronor ska användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

7. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för projekt avseende djurskyddsforskning.

8. Av anslaget ska efter rekvisition 600 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

9. Av anslaget får högst 3 460 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 nybörjarplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU, som utövar tillsyn över utbildningen. Tillsynsrapport ska avlämnas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2010.

10. Anslaget ska bidra med högst 17 748 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

11. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

12. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet ochhögskolor  och enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Sådana kurser ska av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning.

13. Av anslaget ska 1 980 000 kronor avse anordnande av skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per år. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.

14. Anslaget ska finansiera förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på ren samt studier av rovdjurspredation. Den totala kostnaden för projektet får inte överskrida 9 000 000 kronor.

15. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor efter samråd med näringen användas för utveckling av avelsarbete på fisk vid Kälarne.

ap.2 Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp

Anslagsposten ska användas för uppdraget till SLU om inventering av varg på barmark.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.4ram
1:32 (2009) Avvecklingsmyndigheten för Livsmedelsekonomiska institutet
ap.1 (2009)ram
43:11 (2008) Livsmedelsekonomiska institutet
ap.2 (2008)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)550 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)68 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25134 987
2010-02-25134 987
2010-03-25134 987
2010-04-25134 987
2010-05-25134 987
2010-06-25134 987
2010-07-25134 987
2010-08-25134 987
2010-09-25134 987
2010-10-25134 987
2010-11-25134 987
2010-12-25134 984
Summa1 619 841
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:29 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:29 ap.2Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp
1:29 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
Uppdragsverksamhet00484 000484 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till) och beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte, enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd eller enligt avtal med annat utländskt lärosäte inom EES) som ska finansieras med avgifter. Även utbildning som genomförs inom ramen för yrkeshögskolan får finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) samt för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. Intäkterna disponeras av SLU.

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får disponera de bidrag som erhålls från externa finansiärer i den egna verksamheten. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. Sådana inkomster kan avse

- bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, och

- avkastning från donationer.

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Ett lyft för forskning och innovation(2008/09:50) ska universitet och högskolor utgå ifrån att när andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer.

När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

I årsredovisningen för 2010 ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala bidragsfinansieringen ska framgå av redovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret. SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.  

SLU medges under 2010 undantag från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att upprätta och till regeringen lämna en delårsrapport.

SLU medges under 2010 undantag från bestämmelsen enligt 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.  

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag om att i Årets kapitalförändring särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Hästnäringens Nationella stiftelse

Senast uppdaterad: