Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
UF2008/14589/USTYR (delvis)
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Box 1902
651 19 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognosen för prognostillfället februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

 1. Myndighetens utvärderingar ska ha hög relevans för beslut om utvecklingssamarbetet. Myndigheten ska kortfattat redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade egeninitierade utvärderingar av såväl det multilaterala som det bilaterala utvecklingssamarbetet samt deras relevans för beslut om det svenska utvecklingssamarbetet. Redovisningen ska skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 april och den 31 oktober 2009.

 2. Myndigheten ska redovisa ett förslag till en flerårig utvärderingsplan för ett urval av regeringens samarbetsstrategier för utvecklingssamarbetet med enskilda länder. Av redovisningen ska framgå hur sådana utvärderingar bör genomföras, urvalskriterier för landval samt en tidplan för genomförande utifrån landval. Av redovisningen ska även framgå beräknad kostnad och resursbehov per utvärdering. Vid utformningen av förslaget till utvärderingsplan ska myndigheten utgå från följande:
  - Utvärderingarna ska avse utvecklingssamarbetets resultat under strategiperioden samt effektiviteten i dess genomförande.
  - Utvärderingarna ska kunna utgöra underlag dels i samband med halvtidsuppföljningen av samarbetsstrategierna, dels inför framtagande av samarbetsstrategier för nästa strategiperiod. 
  Förslaget ska tas fram efter samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 15 maj 2009.  
 3. Myndigheten ska redovisa ett förslag till en flerårig utvärderingsplan av regeringens policys inom internationellt utvecklingssamarbete. Myndigheten ska i sitt förslag utgå från följande:
  - Utvärderingarna ska avse hur policyn beaktats i Sveriges internationella utvecklingssamarbete samt inriktningens relevans. 
  - Utvärderingarna ska göras i mitten och/eller i slutet av en policyperiod. 
  Av redovisningen ska framgå beräknad kostnad och resursbehov per utvärdering. Förslaget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 juni 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:6

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete20 295
ap.1Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (ram)20 295

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
ap.16093 %416
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 691
2009-02-251 691
2009-03-251 691
2009-04-251 691
2009-05-251 691
2009-06-251 275
2009-07-251 691
2009-08-251 691
2009-09-251 691
2009-10-251 691
2009-11-251 691
2009-12-251 694
Summa19 879
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsintäkter
Uppdragsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna från verksamheten enligt 3 § förordningen (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete får disponeras av myndigheten.   

Kopia till

Utrikesdepartementet, AF, AME, ASO, EC, EKO, IH, MENA, MU, PLAN, RS, SP, UP
Finansdepartementet, BA, IA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Swedfund International AB

Senast uppdaterad: