Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ju2008/9935/Å
Ju2008/9193/Å
Ju2008/10228/Å
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Datainspektionen
Riksdagen har beslutat om Datainspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Datainspektionen ska sträva efter att upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Fokus ska läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.

Datainspektionen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Övriga återrapporteringskrav

E-förvaltning

Datainspektionen ska redovisa vilka insatser som gjorts för att bidra till utvecklingen av en elektronisk förvaltning.

Kommittéarbete och remisser

Datainspektionen ska redovisa omfattningen av myndighetens arbete med att svara på remisser och delta i kommittéer. Av redovisningen ska den tid och de resurser som myndigheten använder till detta arbete framgå.

Personal

Datainspektionen ska redovisa vidtagna insatser för att säkerställa en god personalförsörjning samt för att förebygga ohälsa inom myndigheten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. 

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 

26 februari 

7 maj

30 juli

29 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen32 733
ap.1Datainspektionen (ram)32 733

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:3 Datainspektionen
ap.19823 %322
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 273
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 728
2009-02-252 728
2009-03-252 728
2009-04-252 728
2009-05-252 728
2009-06-252 406
2009-07-252 728
2009-08-252 728
2009-09-252 728
2009-10-252 728
2009-11-252 728
2009-12-252 725
Summa32 411
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Datainspektionen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Datainspektionen får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) med belopp motsvarande 6 procent av de totala kostnaderna för myndighetens verksamhet utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

Kopia till

Riksdagen/konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: