Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
S2008/10663/SK (delvis)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Riksdagen har beslutat om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

HSAN ska redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. 

19 januari

26 februari 

7 maj

30 juli 

29 oktober 

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Ramanslag)

Disponeras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd29 762
ap.1Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ram)29 762

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.18933 %84
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 480
2009-02-252 480
2009-03-252 480
2009-04-252 480
2009-05-252 480
2009-06-252 396
2009-07-252 480
2009-08-252 480
2009-09-252 480
2009-10-252 480
2009-11-252 480
2009-12-252 482
Summa29 678
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: