Hur ska trängselskatt i Stockholm och Göteborg bokföras och betalas hos en myndighet?

Allmänna regler om trängselskatt

Alla ägare till svenskregistrerade fordon som på vardagar passerar en betalstation på väg in i eller ut ur Stockholms innerstad eller Göteborg, är skyldiga att betala trängelskatt.

Mer om trängselskatt på Transportstyrelsens webbplats

Betalningsförfarandet och skattebeslut

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en avi till fordonsägaren där föregående månads passager är samlade till ett skattebeslut. Skattebeslutet omfattar alla passager som gjorts i Stockholm och Göteborg under perioden. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. Skatten enligt skattebeslutet ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista i månaden efter aviseringsmånaden. Exempelvis kommer augusti månads passager  som ett skattebeslut i slutet av september och ska vara på Transportstyrelsens konto senast den 31 oktober.

Om en myndighet har flera skattepliktiga fordon finns valmöjligheten att välja om trängselskatten ska aviseras per fordon eller för samtliga fordon.

Det finns möjlighet att betala trängelskatten via autogiro. Om myndigheten väljer autogiro kommer trängselskatten att betalas automatiskt. Autogiromedgivandet omfattar automatiskt samtliga fordon som myndigheten är registrerad ägare till. Myndigheten får då en avi med posten med information om trängselskatt att betala, men betalningen görs automatiskt vid rätt tidpunkt.

För myndigheter som inte använder autogiro utan betalar via bankgiro gäller att varje skattebeslut ska betalas var för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin.

Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Vem är betalningsskyldig?

Avgörande för vem som ska betala trängselskatt är vem som finns registrerad som ägare i vägtrafikregistret. Fordonets ägare ansvarar för att skatten blir betald även om man inte får någon avi.

Skatteregler

För myndigheter ses trängselskatten som en verksamhetskostnad för de fordon som myndigheten står som ägare till. För privatpersoner är det en avdragsgill kostnad.

Trängselskatt vid resa med egen bil i tjänsten

Trängselskatten är avdragsgill vid tjänsteresor. Om den anställde inte har fått någon ersättning för trängselskatten av myndigheten får den anställde således göra avdrag för trängselskatten i sin inkomstdeklaration.

Om myndigheten ersätter den anställde för trängselskatten ska den anställde inte skatta för ersättningen eftersom han/hon har rätt till avdrag med lika stort belopp. Arbetsgivaren ska markera detta med ett kryss i ruta 55 på den anställdes kontrolluppgift. Det belopp som den anställde har fått är lika stort som det han/hon får dra av och eftersom beloppen tar ut varandra ska han/hon inte ta upp ersättningen i sin inkomstdeklaration och inte heller göra något avdrag.

Trängselskatt vid resor med förmånsbil

Om myndigheten betalar trängselskatt för den anställdes privata resor uppkommer inte någon extra skattepliktig förmån eftersom trängselskatten ingår i det schablonmässiga bilförmånsvärdet.

Om den anställde får betala för trängselskatt till myndigheten vad gäller privata resor med förmånsbilen ska förmånsvärdet för bilen minskas med det belopp för trängselskatten som arbetstagaren betalar med sin nettolön, dvs. av lönen efter skatt. En betalning via bruttolöneavdrag, dvs. lönen före skatteavdraget, reducerar inte förmånsvärdet.

Redovisningsregler avseende verifikationsunderlag och bokföringstidpunkt hos myndigheter

Enligt 13 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) ska det för varje ekonomisk händelse finnas en verifikation. Om myndigheten har tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen, ska denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 14 och 15 §§, användas som verifikation.

Den ekonomiska händelsen anses ha inträffat när avin kommer in till myndigheten. Enligt 9 § FBF ska bokföring därefter göras så snart det kan ske.

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Av 14 § FBF framkommer det att verifikationen ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen ska det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet ska kunna fastställas.

Verifikationsunderlagen avseende trängselskatt är de avier som Transportstyrelsen skickar avseende skattebeslut på föregående månads skattepliktiga passager. På avierna som skickas ut per skattebeslut är det specificerat antalet passager och belopp per dag samt det sammanlagda debiterade beloppet för skattebeslutet.

Vad innebär redovisningsreglerna för bokföring av trängselskatt hos myndigheter?

Trängselskatten bokförs på samma sätt som "vanliga leverantörsskulder" (inomstatliga), dvs som kostnad och skuld hos myndigheten när avin med skattebeslutet mottagits. Skulden bokas bort så snart myndigheten erhållit bankens redovisning över gjorda betalningar.

Statlig inrapporteringskod (S-kod) för trängselskatten är S5321 Skatter, utgifter.

Ytterligare frågor kring trängselskatt besvaras avseende:

 

Redovisningsfrågor - av Ekonomistyrningsverket

Betalningsfrågor - av Riksgäldskontoret

Skattefrågor - av Skatteverket

Övrigt kring reglerna om trängselskatt - av Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: