Baskontoplan och S-koder

Myndigheterna ska löpande rapportera ekonomisk information till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Rapporteringen görs med hjälp av Statliga inrapporteringskoder, S-koder.

Baskontoplan

Den statliga baskontoplanen är frivillig för myndigheterna att använda. Den ansluter till den kontoplan som används i näringslivet, men har anpassats till specifika statliga förhållanden, med bland annat speciella konton för transfereringar och skatteintäkter.

Det ligger ett stort värde i att myndigheterna följer baskontoplanen så långt som möjligt, för att ge en enhetlig utformning av redovisningen i staten. I utbildningssammanhang, i handledningar och vid beskrivningar av redovisningsprinciper använder ESV den statliga baskontoplanen. 

S-koder – statliga inrapporteringskoder

Myndigheterna ska löpande rapportera ekonomisk information till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes. Informationen rapporteras in med hjälp av statliga inrapporteringskoder – S-koder. S-koderna finns förtecknade i ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen.

S-koderna har samma struktur som den statliga baskontoplanen men är mindre detaljerade. De är utformade för att tillgodose de olika uppföljnings- och analysbehov som användarna av informationen i statsredovisningen har. Exempel på sådana behov är uppdelning i skilda koder för inom- respektive utomstatliga händelser eller saldon, att särredovisa amorteringar på lån eller att dela upp lämnade bidrag på mottagarkategori som hushåll, kommuner och företag.

Kontakt

Senast uppdaterad: