Utfall för statens budget

ESV sammanställer och publicerar månatligen och årsvis utfallet för statens budget. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas rapportering i statens koncerninformationssystem Hermes.

Månadsutfall

ESV sammanställer och publicerar varje månad utfallet för statens budget. Publiceringen av föregående månads utfall sker senast sista vardagen i varje månad.

Utfallet innehåller bland annat:

  • redovisning av utgifter per utgiftsområde
  • redovisning av inkomster per inkomstområde
  • kommentarer till utfall och väsentliga avvikelser jämfört med föregående år.

Årligt utfall

ESV sammanställer årligen utfallet för statens budget för det gångna året. Utfallet blir därefter en av delarna i regeringens årliga redovisning till riksdagen som sammanställs i Årsredovisningen för staten.

Utfallet bygger på myndigheternas inrapportering av utfall i statens informationssystem Hermes och på riksdagens beslut om budget. Myndigheterna avslutar sin redovisning i februari efter räkenskapsåret. ESV lämnar det slutgiltiga utfallet till regeringen senast den 15 mars.

Utfallet innehåller bland annat:

  • redovisning av utfall per utgiftsområde
  • redovisning per inkomstområde
  • jämförelse med statens budget och ändringsbudget
  • jämförelse med föregående år
  • kommentarer till avvikelser mot budget
  • kompletterande tabeller, analys och kommentarer

ESV sammanställer även en statistisk publikation, Tidsserier, statens budget m.m. Den innehåller framförallt tidsserier över statens budget i olika skärningar.

Kontakt

Senast uppdaterad: