Statens årsredovisning

Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. Skrivelsen Årsredovisning för staten kan hämtas på Regeringskansliets webbplats.

ESV tar fram underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget består av en resultaträkning och balansräkning samt finansieringsanalys med noter för alla statliga myndigheter. Resultat- och balansräkningen är konsoliderad, det vill säga de upprättas med metoder som motsvarar de som används i koncernredovisning.

I ESV:s underlag till årsredovisning för staten finns även annan kompletterande information om bland annat avgifter till och bidrag från EU, statsskulden i form av en översiktlig sammanställning av hela den statliga sektorn, inklusive ålderspensionssystemet och statliga bolag.

ESV:s underlag lämnas till regeringen den 15 mars varje år och blir därefter olika delar av regeringens Årsredovisning för staten.

Underlaget bygger på de statliga myndigheternas årsredovisningar och den information myndigheterna rapporterat in i statens informationssystem Hermes samt annan kompletterande information.

Kontakt

Senast uppdaterad: