Budgetpolitiska mål

De tre budgetpolitiska målen är: överskottsmålet, utgiftstak och balanskrav.

Överskottsmålet

Ett övergripande mål för den ekonomiska politiken är att hela den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Överskottsmålet för den offentliga sektorn avser det finansiella sparandet. Det finansiella sparandet är skillnaden mellan inkomster och utgifter i den offentliga sektorns finanser.

Utgiftstaket

Utgiftstaket begränsar hur stora utgifterna får vara under ett budgetår och är ett medel för att uppnå överskottsmålet. Utgiftstaket omfattar utgifterna i statsbudgeten och i ålderspensionssystemet. Räntorna för statsskulden omfattas inte.

Balanskrav

Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Kontakt

Senast uppdaterad: