Underlag till statens finansiella sparande

ESV producerar nationalräkenskapsinformation för staten, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU.

Positivt finansiellt sparande fjärde kvartalet 2016

Resultatet av den preliminära beräkningen fjärde kvartalet 2016 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med drygt 21 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med nästan 24 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 3 miljarder kronor.

För 2016 uppgick sparandet till 51 miljarder kronor vilket är 38 miljarder högre än 2015. Inkomsterna ökade med 70 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 32 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 24 miljarder

Inkomsterna i staten uppgick till 335 miljarder kronor det fjärde kvartalet vilket är en ökning med drygt 8 procent eller nästan 24 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol.

Skatter på produktion och import ökade med 9 procent eller drygt 21 miljarder kronor. Posten som består av produktskatter och övriga produktionsskatter uppgick totalt till 260 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2016.

Fjärde kvartalet ökade produktskatter med 12 miljarder kronor varav mervärdesskatten ökade med drygt 11 miljarder kronor och energiskatter med 0,6 miljarder kronor. Övriga punktskatter såsom alkohol-, tobaks- och stämpelskatt var oförändrade eller till och med minskade något.

För helåret 2016 ökade produktskatter med 34 miljarder kronor. Av produktskatter ökade mervärdesskatt med 29 miljarder kronor, energiskatter med 4 miljarder kronor och stämpelskatt hos Lantmäteriet med 1 miljard kronor.

Övriga produktionsskatter ökade med 9 miljarder kronor. Av dessa står löneskatterna för drygt 7 miljarder kronor av ökningen till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

För helåret 2016 ökade övriga produktionsskatter med 40 miljarder kronor, av dessa står löneskatter för 35 miljarder kronor och resolutionsavgiften för drygt 3 miljarder kronor. Fastighets- och fordonsskatter ökar tillsammans med knappt 2 miljarder kronor.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 1 miljard. Hushållsskatterna ökade med 0,5 miljarder kronor. Avkastningsskatterna minskade med 1,5 miljarder kronor. Bolagens skatter var på samma nivå jämfört med det fjärde kvartalet 2015.

För helåret 2016 minskade statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter med 9 miljarder kronor.

Övriga inkomstökningar avser aktieutdelningar och ränteintäkter som båda ökar med 1 miljard kronor.

Utgifterna ökade med 3 miljarder

De totala utgifterna ökade med 1 procent eller 3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2016. Totalt uppgick statens utgifter till 329 miljarder kronor. För helåret 2016 ökade utgifterna med 32 miljarder kronor eller knappt 3 procent.

Den statliga konsumtionen ökade med 1 procent vilket motsvarar en utgiftsökning på 0,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. År 2016 ökade konsumtionen med 9 miljarder kronor eller knappt 4 procent.

Omkostnader för konsumtion minskade med 5 procent eller 1,8 miljarder. Minskningen består till största delen av aktiveringar för utvecklande av tillgångar i egen regi. Löner och sociala avgifter ökade 1,4 miljarder kronor eller 4 procent. Sociala naturaförmåner ökade med 3 procent under kvartal 4. För 2016 ökar omkostnader med 0,5 miljard kronor, löner med 6 miljarder kronor och sociala naturaförmåner med knappt 3 miljarder kronor.

Investeringarna uppgår till 16 miljarder kronor det fjärde kvartalet vilket är en ökning med 5 miljarder kronor. Ökningen består främst av väginvesteringar och militära investeringar. För 2016 ökar investeringarna med 5 miljarder kronor.

Räntekostnaden för statsskulden uppgick till 4,9 miljarder kronor fjärde kvartalet 2016. Det är en ökning med nästan 1 miljard kronor eller 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Vid jämförelse på helår så minskar kostnaden för statsskuldsräntor 2016 jämfört med 2015 med nästan 1 miljard kronor. Att räntekostnaden har minskat kan förklaras av att statskulden har minskat med 56 miljarder kronor under året.

Transfereringar minskade fjärde kvartalet

Transfereringar som är den största posten på utgiftssidan med 70 procent av utgifterna blev 231 miljarder kronor fjärde kvartalet. Netto minskade transfereringarna med 4,3 miljarder kronor. Löpande transfereringar till utlandet minskade med 8,9 miljarder kronor. Det förklaras främst av att Sverige fick 10,5 miljarder kronor i återbetalningar på EU-avgiften. Löpande transfereringar till hushåll minskade med 3,8 miljarder kronor. Den stora minskningen beror på att statlig assistansersättning betalas i efterskott från och med den1 oktober 2016.

Transfereringar till primärkommuner ökade med 3,3 miljarder kronor fjärde kvartalet. Från anslaget Ersättningar och bostadskostnader betalar Migrationsverket ersättningar till primärkommuner för mottagandet av asylsökande. De ökade med 9,1 miljarder kronor till 10,7 miljarder kronor fjärde kvartalet. Kommunerna får också kommunersättning under två år när de tar emot nyanlända med uppehållstillstånd och det har också ökat. Under 2015 fick kommuner och landsting ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen och kommunernas del förklarar en minskning med 8,3 miljarder kronor fjärde kvartalet.

Bland transfereringarna till hushållssektorn har föräldraförsäkring samt sjukpenning och rehabilitering ökat mest fjärde kvartalet. Föräldraförsäkringen ökade med 0,4 miljarder kronor till 8,7 miljarder kronor. Antalet föräldrapenningdagar och medelersättningen ökar. Försäkringskassans utgifter för sjukpenning och rehabilitering m.m. ökade med drygt 0,2 miljarder kronor och uppgick till 9,0 miljarder kronor fjärde kvartalet 2016. Sjukpenningtalet i december var 10,8 dagar. Sjukpenningtalet ökar inte längre utan har nu legat på samma nivå sedan juli 2016. Garantipension och aktivitets- och sjukersättningar fortsätter minska.

Kontakt

Senast uppdaterad: