Underlag till statens finansiella sparande

ESV producerar nationalräkenskapsinformation för staten, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU.

Kvartal 1 2017

Resultatet av den preliminära beräkningen första kvartalet 2017 visar ett negativt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med drygt 7 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med drygt 7 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 15 miljarder kronor.

Inkomsterna ökade med 7 miljarder

Inkomsterna i staten uppgick till 304 miljarder kronor första kvartalet vilket är en ökning med 2 procent eller drygt 7 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol.

Skatter på produktion och import ökade med 5 procent eller drygt 10 miljarder kronor. Posten som består av produktskatter och övriga produktionsskatter uppgick totalt till 237 miljarder kronor under det första kvartalet 2017.

Första kvartalet ökade produktskatter med 4 miljarder kronor, ökningen avser i sin helhet mervärdesskatten medan övriga punktskatter såsom alkohol-, tobaks- och stämpelskatt var oförändrade.

Övriga produktionsskatter ökade med 6 miljarder kronor. Av dessa står löneskatterna för hela ökningen till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter minskade med 2 miljarder. Hushållsskatterna minskade med 2,5 miljarder kronor vilket förklaras främst av minskade kapitalskatter. Avkastningsskatterna minskade något medan bolagsskatter ökade med 0,2 miljarder jämfört med första kvartalet 2016.

Utgifterna ökade med 15 miljarder

De totala utgifterna ökade med 3 procent eller knappt 15 miljarder kronor under det första kvartalet 2017. Totalt uppgick statens utgifter till 311 miljarder kronor.

Den statliga konsumtionen ökade med 3 procent vilket motsvarar en utgiftsökning på 1,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Omkostnader för konsumtion ökade med 4 procent eller 0,8 miljarder. Löner och sociala avgifter ökade 1,7 miljarder kronor eller 5 procent. Sociala naturaförmåner minskade med 7 procent under kvartal 1. Investeringarna uppgick till 7 miljarder kronor det fjärde kvartalet vilket är en minskning med 0,5 miljarder kronor.

Räntekostnaden för statsskulden uppgick till 2,2 miljarder kronor första kvartalet 2017. Det är en minskning med över 1 miljard kronor eller 36 procent jämfört med första kvartalet 2017. Minskningen kan delvis förklaras av en lägre statsskuld jämfört med året innan.

Transfereringar ökade första kvartalet

Transfereringar som är den största posten på utgiftssidan blev 241 miljarder kronor första kvartalet. Det är 78 procent av utgifterna. Netto ökade transfereringarna med 15 miljarder kronor. Löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med 13 miljarder kronor. Löpande transfereringar till hushåll minskade däremot netto med 0,5 miljarder kronor.

Transfereringar till primärkommuner ökade med 9,8 miljarder kronor första kvartalet. Migrationsverket ersättningar till primärkommuner för flyktingmottagandet ökade med 5,4 miljarder kronor. Kommunerna har också fått ett nytt stöd med anledning av flyktingsituationen vilket förklarar en ökning med 1,4 miljarder kronor till primärkommuner.

Transfereringar till landsting ökade med 3,4 miljarder kronor första kvartalet. Bidrag till läkemedelsförmånerna ökade med 2,2 miljarder kronor jämfört med första kvartalet 2016. Ökningen beror på att första kvartalet avser fyra månader till följd av uppdaterat ekonomisystem och byte av bank. En minskning med 1,9 miljarder kronor mellan kvartalen beror på att både professionsmiljarden och 1 miljard för resursförstärkning till landsting betaldes ut första kvartalet 2016.

Bland transfereringarna till hushållssektorn har föräldraförsäkring, barnbidrag och etableringsersättning till nyanländs ökat mest första kvartalet. Assistansersättning, aktivitetsstöd samt aktivitets- och sjukersättningar har däremot minskat.

Övriga statliga enheter

Från och med tredje kvartalet 2016 får ESV löpande rapportering från övriga statliga enheter avseende underlag till nationalräkenskaperna. Tidigare år har underlaget till nationalräkenskaperna tagits fram med hjälp av publicerade årsredovisningar och delårsrapporter. Första kvartalet 2017 rapporterade följande organisationer in informationen till ESV: Allmänna arvsfonden, Almi, Chalmers tekniska högskola, Dramaten, Högskolan i Jönköping, Operan, Riksbankens jubileumsfond, Riksteatern, Swedfund samt Östersjöstiftelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad: