Underlag till statens finansiella sparande – kvartal 2 2017

Resultatet av den preliminära beräkningen andra kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 35 miljarder kronor. Jämfört med andra kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med 2 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med nästan 16 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 14 miljarder kronor.

Sedan förra beräkningen har helåret 2016 reviderats upp med 15 miljarder kronor som avser statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter. Det är i huvudsak bolagsskatter som står för hela ökningen.

Inkomsterna ökade med 16 miljarder

Inkomsterna i staten uppgick till 351 miljarder kronor andra kvartalet vilket är en ökning med 5 procent eller nästan 16 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol.

Skatter på produktion och import ökade med 5 procent eller 13 miljarder kronor. Posten som består av produktskatter och övriga produktionsskatter uppgick totalt till 263 miljarder kronor under det andra kvartalet 2017.

Andra kvartalet ökade produktskatter med 6 miljarder kronor, ökningen avser i sin helhet mervärdesskatten medan övriga punktskatter såsom alkohol-, tobaks- och stämpelskatt ökade med 1 miljard kronor.

Övriga produktionsskatter ökade med 6 miljarder kronor. Av dessa ökar löneskatterna med 7 miljarder till följd av en högre lönesumma i ekonomin.

Statens intäkter av löpande inkomst- och förmögenhetsskatter ökade med 3,3 miljarder kronor. Hushålls- och bolagsskatterna ökade med 0,9 miljarder kronor respektive 2,4 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2016. Det var skatt på inkomst som ökade.

Utgifterna ökade med 14 miljarder

De totala utgifterna ökade med 5 procent eller knappt 14 miljarder kronor under det andra kvartalet 2017. Totalt uppgick statens utgifter till 316 miljarder kronor.

Den statliga konsumtionen ökade med 2 procent vilket motsvarar en utgiftsökning på 1 miljard kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Omkostnader för konsumtion minskar med 5 procent eller 1,5 miljarder. Löner och sociala avgifter ökade 2,2 miljarder kronor eller 6 procent. Sociala naturaförmåner minskade med 21 procent under kvartal 2. Investeringarna uppgick till nästan 20 miljarder kronor det andra kvartalet vilket är en ökning med 2,4 miljarder kronor.

Räntekostnaden för statsskulden uppgick till 5 miljarder kronor andra kvartalet 2017. Det är en ökning med 0,5 miljarder kronor eller 11 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Trots lägre statsskuld ökade räntorna något vilket förklaras av en ökning i orealiserade räntor på realränteobligationer.

Transfereringar till kommuner ökade medan transfereringar till hushåll minskade

Transfereringar som är den största posten på utgiftssidan blev 228 miljarder kronor andra kvartalet. Det är 72 procent av utgifterna. Netto ökade transfereringarna med 9,5 miljarder kronor. Löpande transfereringar till kommunala sektorn ökade med 7,8 miljarder kronor. Löpande transfereringar till hushållssektorn minskade däremot netto med 0,4 miljarder kronor.

Migrationsverket ersättningar till primärkommuner för bostadskostnader och flyktingmottagande ökade med 2,3 miljarder kronor. Från Skatteverket betalas från 2017 ett nytt stöd med anledning av flyktingsituationen. Det förklarar en ökning andra kvartalet med 1,4 miljarder kronor till primärkommunerna. Bidrag till lärarlöner ökade med 1,2 miljarder kronor mellan kvartalen.

Transfereringar till landsting ökade med 1,1 miljarder kronor andra kvartalet och det var främst bidrag till läkemedelsförmånerna som ökade. En ny överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 2017 slöts i maj i år.

Transfereringarna till hushållssektorn minskade med 0,4 miljarder kronor. De transfereringar som minskat mest andra kvartalet är assistansersättning, sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar. Föräldraförsäkring, etableringsersättning och barnbidrag har däremot ökat.

Allmän pensionsavgift ökade med 1,5 miljarder kronor. Den redovisas som transfereringar till ålderspensionssystemet.

Övriga statliga enheter

Från och med tredje kvartalet 2016 får ESV löpande rapportering från övriga statliga enheter avseende underlag till nationalräkenskaperna. Tidigare år har underlaget till nationalräkenskaperna tagits fram med hjälp av publicerade årsredovisningar och delårsrapporter.

Första kvartalet 2017 rapporterade följande organisationer in informationen till ESV: Allmänna arvsfonden, Almi, Chalmers tekniska högskola, Dramaten, Högskolan i Jönköping, Operan, Riksteatern, Swedfund samt Östersjöstiftelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad: