1.5.2 Representation

Reglerna om kompensation för ingående moms för representation är under förändring. Bland annat förväntas regeringen under 2017 besluta om ändringar i momsförordningen.

Nedanstående beskrivning avser det tidigare regelverket och handledningen kommer att uppdateras när regeringen beslutat förordningsändringar.

För aktuell information se vår fråga och svar Vad gäller för moms vid representation för statliga myndigheter?.

Ni har rätt till kompensationför ingående moms för representation och liknande ändamål i samma utsträckning som ett företag har rätt att göra avdrag för utgiften vid inkomsttaxeringen. Jämför 16 kapitlet 2 § inkomstskattelagen och Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) om avdrag för utgifter för representation med mera. Skatteverket har utöver detta publicerat tre ställningstaganden om mervärdesskatt vid representation. Ställningstagandena är komplicerade att förstå och tillämpa vilket gör att ESV av förenklingsskäl rekommenderar er att tills vidare tillämpa de beloppsgränser som anges nedan. Om ni har frågor om vad som ska räknas som representation ska ni vända er till Skatteverket.

Extern representation

Vid extern representation ska representationen ingå som ett naturligt led i samband med en affärsförhandling eller motsvarande och representationen bör uttrycka sedvanlig gästfrihet.

Representation kan bestå av utgifter för mat, dryck, betjäning, hotellrum, tea­terbiljetter och liknande. Representationen ska ha ett omedelbart samband med den verksamhet ni bedriver för att ni ska ha kompensationsrätt för den ingående momsen.

Intern representation

Intern representation avser personalfester och informationsmöten med anställda och ni har kompensationsrätt för ingående moms på denna typ av interna representationskostnader. Däremot räknas inte exempelvis kurser för anställda, planeringsdagar eller interna konferenser och liknande arrangemang som representation. Dessa räknas istället som sedvanliga kostnader i verksamheten och därmed gäller full kom­pensationsrätt för kostnader i samband med sådana arrangemang. 

Beloppsgränser för måltider

Kompensationsrätten är begränsad till vissa maxbelopp som anger vad som anses vara en skälig utgift för representation i olika fall. Kompensationsrätten för intern och extern representation i form av måltider som lunch, middag eller supé, är begränsad till den ingående moms som beräknas på ett belopp om högst 90 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle. När utgiften avser andra måltider, exempelvis i samband med demonstrationer och visningar eller vid styrelsesammanträden, medges kompensation för ingående moms som beräknas på ett belopp om högst 60 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle.

Kostnader för vin och sprit ingår i maxbeloppen. Observera att maxbeloppen gäller oavsett med vem och i vilket sammanhang som representationsmåltiden intas.

Maxbeloppet för kompensationsrätten gäller vid varje enskilt representationstillfälle. En billig representation vid ett tillfälle får alltså inte kvittas mot dyrare representation vid ett annat tillfälle.

Beloppsgränser för representationsgåvor

För representationsgåvor finns också begränsningar i kompensationsrätten. Kompensation medges för ingående moms på gåvor till ett värde av högst 180 kronor per person (exklusive moms). Kompensationsrätt saknas för utgifter för represen­tationsgåvor vid helger, personliga högtidsdagar eller liknande.

Beloppsgränser för så kallade kringkostnader

Det finns begränsningar i kompensationsrätten för så kallade kringkostnader. För kringkostnader vid exempelvis personalfester, såsom lokalhyra och musikunderhållning eller uppträdande, är kompensationsrätten begränsad till ingående moms som räknas på ett belopp på högst 180 kronor (exklusive moms) per person vid högst två tillfällen per år.

Kontakt

Senast uppdaterad: