EA-boken

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård.

Om EA-boken 2017

I den nya versionen av EA-boken finns ändringar i bland annat följande lagar och förordningar:

- Anslagsförordningen (2011:223)

- Förordning om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)

- Lag med instruktion för Riksrevisionen (2002:1023)

- Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Extra stöd i arbetet med tillämpningarna av de nya reglerna i FÅB

De nya reglerna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) syftar till att förbättra styrningen och uppföljningen av statens investeringar. I handledningen Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen finns mer information om hur ni ska tillämpa de nya reglerna. Vi har även tagit fram tabeller för att underlätta ert arbete med budgetunderlaget i en kompletterande Excel-fil.

Tidigare kapitel 5 har tagits bort

I 2017 års EA-bok har vi valt att ta bort det som tidigare var kapitel 5. Kapitlet innehöll bland annat lag om offentlig upphandling (2016:1145). Det har medfört att utdraget ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) också tagits bort. Vi har även valt att ta bort förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter har tagits bort då förordningen upphävdes 2015. Resterande förordningar har flyttats till kapitel 7 Övrigt.

Det här är en del av en större översyn som vi har påbörjat på ESV där vi ser över EA-bokens innehåll kopplat till det ekonomiadministrativa regelverket.

Så markeras förändringarna

De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan föregående upplaga är markerade med streck i vänster marginal. Författningar och allmänna råd som i sin helhet är nya har dock inte markerats särskilt.

Det förekommer även ändringar i vissa tabeller, vilka av tekniska skäl inte har kunnat streckmarkeras.

Cirkulär

I ESV:s cirkulär, kan du se vilka ändringar som har gjorts i de föreskrifter och allmänna råd till de förordningar som ESV har föreskriftsrätt till. 

Kontakt

Senast uppdaterad: