Regler ändras för att effektivisera och förtydliga

Hösten är här och så även ESV:s årliga remiss med förslag om nya regler i de ekonomiadministrativa regelverken som ESV svarar för. ESV har föreskriftsrätt till över 10 förordningar som bland annat rör bokföring, redovisning, finansiering och internrevision. De förslag som ESV lämnar i år är inte fråga om några omvälvande förändringar. Det handlar i de flesta fall om att förtydliga eller förenkla hanteringen i det ekonomiadministrativa regelverket.

Varje vår gör ESV en översyn av om det finns behov av regeländringar. Våra förslag bygger ofta på den information och de synpunkter vi får från er myndigheter, från Riksrevisionen eller uppdrag vi fått av regeringen. När vi ser ett behov av förändring frågar vi oss om den bäst uppnås genom en ny regel, genom en handledning eller genom rådgivning och information. Vi är måna om att inte reglera i onödan. I tider där vi diskuterar den ökade administrativa bördan blir det särskilt viktigt att fundera över vilken form som är mest lämplig för att åstadkomma en önskvärd förändring.

I den bästa av världar är reglerna ett stöd för att tydligt och enkelt till exempel visa vilken information regeringen behöver och på vilket sätt den ska lämnas. Ibland kan en ny eller mer omfattande regel behövas för att tydliggöra eller för att bidra till en mer effektiv hantering och förenkling. Ett exempel på detta är vårt förslag om en möjlighet att tillämpa en senare brytdag för redovisningen av utomstatliga transaktioner, som innebär att administrationen sannolikt minskar för myndigheterna.

Vi skickar ut remissen till ett antal remissinstanser, men alla myndigheter som vill kan svara på remissen som vi lägger ut på esv.se. Vi sätter stort värde på era synpunkter och förslag om förbättringar och hoppas att ni även i år vill bidra aktivt i detta.

Mats Wikström

Senast uppdaterad: