Statens räkenskaper har summerats för 2015

I dagarna lämnade ESV över underlaget för årsredovisningen för staten till regeringen. Där framgår att saldot på statens budget blev ett underskott på 33 miljarder kronor och att underskottet enligt resultaträkningen blev 17 miljarder kronor. Det är en förbättring från förra året.

Underlaget är en viktig del av uppföljningen och kontrollen av statens ekonomi. Det innehåller en mängd information, såsom en redovisning av hur myndigheterna har utnyttjat sina bemyndiganden och hela statens resultat- och balansräkning. Vi analyserar också utfallet inom olika utgiftsområden och läsaren får veta mer om till exempel ökade utgifter för sjukskrivningar. Inom vissa utgiftsområden finns numera också utökad statistik med uppdelning på kvinnor och män.

2015 blev ett turbulent år eftersom regeringens budgetproposition föll 2014, och riksdagen antog Alliansens budget. Samtidigt tog Sverige emot ett kraftigt ökat antal asylsökande. Med anledning av årets händelser har vi kompletterat Utfallet för statens budget 2015 med mer information än vanligt.

I ett nytt avsnitt beskrivs konsekvenserna av att riksdagen inte antog regeringens budget. Här finns bland annat nya tabeller som på ett enkelt sätt visar hur regeringens förslag till budget skiljer sig från Alliansens, och vad regeringen ändrade tillbaka i den ovanligt omfattande vårändringsbudgeten. Avsnittet om utgiftstaket har kompletterats med en sammanställning av de utgifter som belastar utgiftstaket 2015, men som i huvudsak avser 2016. Vi har även sammanställt en tabell med särskilda utgifter för migration och integration i staten.

Trots de ovanliga förutsättningarna kan vi ändå konstatera att utfallet hamnar mycket nära ursprungsbudgeten. För enskilda utgiftsområden har dock variationen varit stor. Totalt har tolv olika utgiftsområden ett resultat som skiljer sig mer än 1 miljard kronor mot budget.

Finansdepartementet arbetar nu vidare och lämnar över årsredovisningen för staten till riksdagen senast den 15 april. Även om den främst riktar sig till riksdagen är innehållet intressant för alla som är intresserade av samhällsekonomi och vill ta del av vad som hände med statens resurser 2015.

För att kunna ta fram detta viktiga och informationsrika underlag på kort tid är vi helt beroende av alla myndigheters rapportering till oss. Därför vill jag ge ett stort tack till er alla som har bidragit. I år vill jag särskilt uppmärksamma de som har lyssnat till vår uppmaning att utveckla kommentarerna till anslagsredovisningen och redovisningen av bemyndiganden. Det har varit till stor hjälp i vårt analysarbete.

Kikki Johansson

Senast uppdaterad: