Ny prognos redan?

ESV har under ett antal år publicerat fyra prognoser per år, i mars, juni, september och december. Även Konjunkturinstitutet (KI) har ungefär samma publiceringstidpunkter. I båda fallen är publiceringarna anpassade till regeringens behov. KI:s prognoser baseras på en antagen finanspolitik medan ESV:s prognoser utgår från gällande eller aviserade regler. En annan skillnad är att ESV redovisar prognoserna enligt strukturen för statens budget. Det innebär att regeringens och ESV:s prognoser är jämförbara på en mycket detaljerad nivå.

Dessa publiceringstidpunkter innebär att det under den tid som budgetpropositionen behandlas i riksdagen inte finns någon oberoende prognos baserad på samma finanspolitik som i budgetpropositionen. ESV har därför beslutat att tidigarelägga den första prognosen som baseras på förslagen i budgetpropositionen, så att den publiceras innan riksdagen beslutar om budgeten för nästa år.

I år är skillnaderna mellan prognoserna mycket stor vilket framför allt avser den kraftiga ökningen av migrationsutgifterna. Regeringens prognos baserades på Migrationsverkets juliprognos medan ESV hade tillgång till den prognos som Migrationsverket publicerade i oktober, med betydligt fler asylsökande. Svårigheten att bedöma utvecklingen av antalet asylsökande gjorde att vi även redovisade en alternativ beräkning med färre asylsökande för de kommande åren.

Efter publiceringen av prognosen i november har SCB redovisat utfall för Nationalräkenskaperna för årets tredje kvartal och Skatteverket har publicerat taxeringsutfall avseende inkomståret 2014. Vi har uppdaterat novemberprognosen med dessa utfall. Regeringen har även satt en gräns för hur stor avräkning av flyktingskostnader som kan göras från biståndsramen, vilket innebär något högre utgifter.

Den prognos som vi publicerar idag är i grunden densamma som vår prognos från november. Kvartalsutfallet var något starkare än väntat och BNP-tillväxten är därför något uppjusterad i år. Taxeringsutfallet för skatteintäkterna var också något högre än väntat vilket innebär att prognosen för skatteintäkterna och det finansiella sparandet är något högre.

En ytterligare förändring för nästa år är att ESV endast kommer att trycka prognoserna som redovisas i mars respektive i november. Dessa prognoser kommer att innehålla en mer omfattande analys än i de övriga prognoserna samt fördjupningar inom vissa områden. De övriga prognoserna kommer bara att publiceras digitalt.

Matts Karlson

Senast uppdaterad: