Myndigheter allt bättre på att hantera EU-stöd

2017-05-05 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s summering av den avslutade programperioden visar att de myndigheter som ansvarar för EU-medel har blivit bättre på att följa reglerna. Andelen fel är även fortsatt låg för pågående programperiod.

ESV kan konstatera att det är tydligt att utvecklingen går åt rätt håll. De ansvariga myndigheternas hantering av EU-medel har blivit bättre under programperioden 2007–2013, och felen ligger på en acceptabel nivå. EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under 2 procent, vilket merparten av de svenska utbetalningarna gör.

– Även om de felaktiga utbetalningarna ligger på en acceptabel nivå finns det några fel som myndigheterna bör vara extra uppmärksamma på, innan de betalar ut pengar till stödmottagarna. Exempelvis är de stora fel ESV hittar ofta kopplade till komplicerade regelverk som reglerna för offentlig upphandling, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV.

Några vanliga fel som ESV uppmärksammat under revisionen är att stödmottagaren

  •  inte upphandlat enligt reglerna för offentlig upphandling
  •  saknar underlag som styrker utgifterna
  •  köpt en vara eller tjänst som inte ger rätt till stöd
  •  har redovisat moms som en kostnad.

Fortsatt låga fel i pågående programperiod

Revisionen av den pågående programperioden 2014–2020 är fortfarande i en uppstartsfas. ESV kan därför inte dra några allmänna slutsatser av eventuella felaktigheter.

– Vad vi kan se så långt är att den nya perioden har börjat med fortsatt låga fel överlag. I socialfonden har förenklingsåtgärder använts som lett till få fel och gjort det enklare för stödmottagarna, säger Ulrika Bergelv.

Ansvariga myndigheter ska årligen lämna en så kallad förvaltningsförklaring tillsammans med sina räkenskaper för hanteringen av EU-medel, som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. En del av ESV:s uppdrag är att bedöma om förvaltningsförklaringarna stämmer. ESV har valt att inte yttra sig om förvaltningsförklaringen för en del av landsbygdsutvecklingsfonden. Det beror på att Jordbruksverket inte hade möjlighet att leverera statistik för delar av de kontroller som de utfört.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: