Samverkan

Samverkan inom och utanför statsförvaltningen är en viktig del av myndigheternas verksamhet. Samverkan är också en central del av det övergripande målet för förvaltningspolitiken (prop. 2009/10:175).

Det finns flera olika typer av samverkan inom staten med delvis olika syften. Myndigheter kan samverka för att effektivisera verksamheten genom att

  • tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter vars verksamhet överlappar varandra
  • överbygga eventuella glapp mellan myndigheternas verksamheter som drabbar målgruppen ur ett livshändelseperspektiv
  • få ett gemensamt erfarenhetsutbyte
  • dela på eller tydliggöra ansvaret för kostnader och andra resurser för att nå gemensamma mål
  • underlätta informationsinhämtning mellan varandra eller från målgrupperna, för att göra det lättare att lämna information till myndigheterna
  • driva gemensamma utvecklingsprojekt, till exempel digitala möten.

Behov av helhetsperspektiv och extern styrning

Om kostnaderna och nyttan fördelas olika mellan de samverkande aktörerna kan det leda till problem med exempelvis finansieringen av samverkansprojekt, även om nyttan för den gemensamma målgruppen kan vara stor. Därför bör ni se staten som en helhet där samverkan kan vara ett sätt att bland annat överbrygga stuprör som myndighetsuppdelningen kan leda till.

Ett sätt att förbättra möjligheterna att lyckas med samverkan kan vara att aktörerna ingår ett samverkansavtal för att klargöra

  • ett gemensamt syfte och gemensamma mål
  • ansvarsfördelningen för arbete och resultat
  • finansiering av arbetet och eventuell drift av gemensamma lösningar.

Ibland behövs stöd från regeringen för att samverkan mellan myndigheter ska komma till stånd eller vara effektiv. Om ni själva identifierar ett behov av samverkan kan ni ge förslag till regeringen om att ett effektiviseringsarbete behöver prioriteras och eventuellt hur det ska finansieras. Det kan ske genom att ett uppdrag om samverkan formuleras i respektive myndighets regleringsbrev, eller som separata regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad: