Ramavtal med Visma Commerce AB

Ramavtal har tecknats med Visma Commerce AB, organisationsnummer 556533-8745, (tidigare Visma Proceedo AB, organisationsnummer 556599-5049) avseende e-handelstjänst. Du kan läsa om ramavtalets omfattning på den gemensamma webbsidan för de två ramavtalen för e-handelstjänst.

Giltighetstid

Ramavtalet kunde avropas med förnyad konkurrensutsättning fram till den 30 september 2015. Villkoren i ramavtalet gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I mars 2013 godkände ESV en prishöjning med 5,4 procent. I januari 2015 godkändes en prishöjning med ytterligare 1,91 procent, se den aktuella prislistan. Myndigheter som ingått avtal kan komma att få motsvarande prishöjningar. De nya priserna gäller tidigast två månader efter ramavtalsleverantören har informerat berörd myndighet om justeringen

Kontaktperson

Stefan Norr
0733-981 155
stefan.norr@visma.com

 

Visma Proceedos webbplats

Senast uppdaterad: