Ramavtal med OpusCapita AB

Ramavtal tecknades den 16 mars 2017 med OpusCapita AB avseende Operatörstjänst för distribution av kundfakturor.

Giltighetstid

Ramavtalet trädde i kraft den 16 mars 2017 och kan som längst förlängas till och med den 15 mars 2022. Avropsavtal kan förlängas med ett år i taget, men längst till och med den 30 juni det år som infaller åtta kalenderår efter det att ramavtalets giltighetstid löpt ut.

Det innebär att avropsavtal maximalt kan gälla till och med den 30 juni 2028, 2029 eller 2030 beroende på eventuella beslut om förlängning av ramavtalet. Leverantören har rätt att säga upp avropsavtal tidigast åtta år efter det att ett sådant har undertecknats. Ramavtalets bestämmelser gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Avropsrutiner

Myndigheter och övriga organisationer som är berättigade att använda ramavtalet kan avropa när ESV har genomfört och godkänt de krav i upphandlingen som leverantören har rätt att uppfylla efter avtalstecknandet. Avrop genomförs i form av skriftligt samråd. Ramavtalet beräknas kunna bli avropsbart i början av hösten 2017.

Senast uppdaterad: