Frågor och svar om löne- och PA-system

Migrering

Övergång mellan gamla och nya avtal

 • Hur kan vi säkerställa våra framtida löneutbetalningar nu när CGI har sagt upp vårt avtal med Palasso?

  Den situation som många myndigheter befinner sig i på grund av CGI’s uppsägningar kräver att ni agerar snabbt.

  Det första ni bör göra är att säkerställa vilket uppsägningsdatum som gäller för er, så att ni vet hur lång tid ni har på er för att ha en lösning på plats. Mer information om uppsägning av avropsavtal se här.

  Vi ser att ni parallellt bör jobba med ett avrop på det nya ramavtalet med EVRY och samtidigt för en dialog med CGI för att få till stånd ett ”interimsavtal”. Syftet blir att säkra era löneutbetalningar och att ni får en rimlig övergång till Primula. Upphandlingar där ni vänder er direkt till en viss leverantör är möjliga i särskilda undantagssituationer (läs mer i LOU 4 kap. 5-8 §§). Det här kan eventuellt ses som en sådan situation.

  Vissa av er kan eventuellt göra en direktupphandling med stöd av den nya gränsen för direktupphandling, som uppgår till 505 800 kr. Mer om de nya reglerna finns hos Konkurrensverket.

  Ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger...

  Läs hela

 • När får CGI säga upp våra avropsavtal rörande Palasso respektive Heroma?

  CGI kan tidigast 8 år efter avropsavtalets tecknande säga upp myndighetens avropsavtal. CGI får säga upp avropsavtal tidigaste efter 7 år, med ett års varsel som ska vara skriftligt. Det innebär att ett avropsavtal kan bli uppsagt efter 7 år med 1 års uppsägningstid (7+1 år). Detta framgår i myndighetens avropsavtal punkt 4 och ramavtalets punkt 6.

  • Exempel.
  • Om en myndighet har tecknat avropsavtal 2007-06-30 så kan CGI 2014-06-30 göra en uppsägning med ett års varsel. Myndigheten har då giltigt avropsavtal till 2015-06-30.

  Om CGI gjort en uppsägning som inte lever upp till ovanstående, till exempel genom kortare uppsägningstid än 1 år eller om myndigheten haft systemet kortare tid än 8 år så måste ni invända mot detta.

  Ta hjälp av en upphandlare eller jurist så att ni kan hantera upphandlingsreglerna på bästa sätt.

 • CGI har sagt upp vårt avropsavtal gällade Palasso. Vad gälller?

  Vi har fått meddelande från CGI om uppsägning av vårt avropsavtal gällande Palasso: a) Vad gäller för uppsägning av avropsavtalen? b) Hur kan vi agera för att säkerställa vår lönehantering?

  Vi är medvetna om att CGI säger upp avtal med många myndigheter nu.

  a) CGI har enligt ramavtalet rätt att säga upp avropsavtal i enlighet med avropsavtalet punkt 4. Avropsavtalets giltighetstid (se nedan), med ett års uppsägningstid.

  ”4. Avropsavtalets giltighetstid

  Avropsavtalet gäller från och med tidpunkten för Avropsavtalets tecknande fram till och med den [ ]. Avroparen skall därefter ha möjlighet att med oförändrade villkor förlänga Avropsavtalet med ett år i taget. Förlängning skall av Avroparen skriftligt meddelas Leverantören senast tre månader före utgången av Avropsavtalet.

  Avroparen äger dock rätt att förlänga Avropsavtalet att gälla längst till och med det år som infaller åtta år efter det att Ramavtalet upphört.

  Oavsett ovanstående äger Leverantören rätt att säga upp Avropsavtalet tidigast åtta år efter Avropsavtalets undertecknande. Sådan uppsägning skall skriftligen meddelas Avroparen senast ett år före den tidpunkt Avropsavtalet ska upphöra. För det fall...

  Läs hela

 • Kan vi förlänga våra gamla avtal som rör Palasso/Heroma?

  Nej, det går inte att förlänga dessa avtal.

 • Hur länge gäller de gamla avtalen för Palasso och Heroma?

  Myndighetens avropsavtal reglerar de exakta giltighetstiderna, men avtalen  kan gälla som längst till och med det år som infaller 8 år efter det att ramavtalet upphört, vilket innebär år 2016.

Kontakt

Senast uppdaterad: