Lista över anslutna myndigheters PEPPOL-id

Nedan listas de myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen som är anslutna till PEPPOL och deras PEPPOL-id.

Listan visar även de myndigheter som inte är anslutna till PEPPOL än. Enligt ESV:s föreskrifter till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL senast den 1 november 2018. Listan uppdateras löpande.

Myndighet Fakturamottagare i PEPPOL? PEPPOL-id
Affärsverket svenska kraftnät Nej  
Allmänna reklamationsnämnden Ja 0007:2021003625
Arbetsdomstolen Ja 0007:2021002122
Arbetsförmedlingen Nej  
Arbetsgivarverket Ja 0007:2021003476
Arbetsmiljöverket Nej  
Barnombudsmannen Ja 0007:2021003690
Blekinge tekniska högskola Ja 0007:2021004011
Bokföringsnämnden Ja 0007:2021003278
Bolagsverket Ja 0007:2021005489
Boverket Ja 0007:2021003989
Brottsförebyggande rådet Ja 0007:2021000068
Brottsoffermyndigheten Ja 0007:2021003435
Centrala etikprövningsnämnden Ja 0007:2021005463
Centrala studiestödsnämnden Ja 0007:2021001819
Datainspektionen Ja 0007:2021000050
Diskrimineringsombudsmannen Ja 0007:2021006073
Domarnämnden Ja 0007:2021006081
Domstolsverket Ja 0007:2021002742
E-hälsomyndigheten Ja 0007:2021006552
Ekobrottsmyndigheten Nej  
Ekonomistyrningsverket Ja  0007:2021005026
Elsäkerhetsverket Ja 0007:2021004466
Energimarknadsinspektionen Ja 0007:2021005695
Ersättningsnämnden Ja 0007:2021006503
Exportkreditnämnden Ja 0007:2021002098
Fastighetsmäklarinspektionen Ja 0007:2021004870
Finansinspektionen Ja 0007:2021004235
Finanspolitiska rådet Ja 0007:2021005687
Folke Bernadotteakademin Ja 0007:2021005380
Folkhälsomyndigheten Nej  
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Nej  
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Nej  
Fortifikationsverket Ja 0007:2021004607
Forum för levande historia Ja 0007:2021005356
Försvarets materielverk Nej  
Försvarets radioanstalt Nej  
Försvarshögskolan Nej  
Försvarsmakten  Nej  
Försvarsunderrättelsedomstolen Ja 0007:2021006313
Försäkringskassan Ja 0007:2021005521
Gentekniknämnden Ja 0007:2021004813
Gymnastik- och idrottshögskolan Nej  
Göteborgs universitet Ja 0007:2021003153
Havs- och vattenmyndigheten Nej  
Högskolan Dalarna Nej  
Högskolan i Borås Ja 0007:2021003138
Högskolan i Gävle Ja 0007:2021002890
Högskolan i Halmstad Nej  
Högskolan i Skövde Ja 0007:2021003146
Högskolan Kristianstad Nej  
Högskolan Väst Ja 0007:2021004052
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  Ja 0007:2021005414
Inspektionen för socialförsäkringen Ja 0007:2021006248
Inspektionen för strategiska produkter Ja 0007:2021004912
Inspektionen för vård och omsorg Ja 0007:2021006537
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Ja 0007:2021004946
Institutet för rymdfysik Nej  
Institutet för språk och folkminnen Ja 0007:2021001082
Justitiekanslern Ja 0007:2021000035
Kammarkollegiet Ja 0007:2021000829
Karlstads universitet Ja 0007:2021003120
Karolinska institutet Ja 0088:7350043510008
Kemikalieinspektionen Ja 0007:2021003880
Kommerskollegium Ja 0007:2021002007
Konjunkturinstitutet Ja 0007:2021000845
Konkurrensverket Nej  
Konstfack Ja 0007:2021001199
Konstnärsnämnden Ja 0007:2021003252
Konsumentverket Ja 0007:2021002064
Kriminalvården Nej  
Kronofogdemyndigheten Nej  
Kungl. biblioteket Ja 0007:2021001710
Kungl. Konsthögskolan Nej  
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Nej  
Kungl. Tekniska högskolan Ja 0007:2021003054
Kungliga hov- och slottsstaten Nej  
Kustbevakningen Ja 0007:2021003997
Kärnavfallsfonden Nej  
Lantmäteriet Ja 0007:2021004888
Linköpings universitet Ja 0007:2021003096
Linnéuniversitetet Nej  
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Ja 0007:2021003732
Livsmedelsverket Nej  
Lotteriinspektionen Nej  
Luftfartsverket Nej  
Luleå tekniska universitet Ja 0007:2021002841
Lunds universitet Ja 0007:2021003211
Läkemedelsverket Nej  
Länsstyrelsen i Blekinge län Ja 0007:2021002320
Länsstyrelsen i Dalarnas län Ja 0007:2021002429
Länsstyrelsen i Gotlands län Ja 0007:2021002312
Länsstyrelsen i Gävleborgs län Ja 0007:2021002437
Länsstyrelsen i Hallands län Ja 0007:2021002353
Länsstyrelsen i Jämtlands län Ja 0007:2021002452
Länsstyrelsen i Jönköpings län Ja 0007:2021002288
Länsstyrelsen i Kalmar län Ja 0007:2021002304
Länsstyrelsen i Kronobergs län Ja 0007:2021002296
Länsstyrelsen i Norrbottens län Ja 0007:2021002478
Länsstyrelsen i Skåne län  Ja 0007:2021002346
Länsstyrelsen i Stockholms län Ja 0007:2021002247
Länsstyrelsen i Södermanlands län Ja 0007:2021002262
Länsstyrelsen i Uppsala län Ja 0007:2021002254
Länsstyrelsen i Värmlands län Ja 0007:2021002395
Länsstyrelsen i Västerbottens län Ja 0007:2021002460
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Ja 0007:2021002445
Länsstyrelsen i Västmanlands län Ja 0007:2021002411
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ja 0007:2021002361
Länsstyrelsen i Örebro län Ja 0007:2021002403
Länsstyrelsen i Östergötlands län Ja 0007:2021002270
Malmö högskola   Ja 0007:2021004920
Marknadsdomstolen Ja 0007:2021002015
Medlingsinstitutet Ja 0007:2021005174
Migrationsverket Nej  
Mittuniversitetet Nej  
Moderna museet Ja 0007:2021005091
Myndigheten för delaktighet Ja 0007:2021005588
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Ja 0007:2021004169
Myndigheten för kulturanalys Ja 0007:2021006404
Myndigheten för press, radio och tv Ja 0007:2021006347
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nej  
Myndigheten för tillgängliga medier Nej  
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Ja 0007:2021006164
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Ja 0007:2021001173
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Nej  
Myndigheten för yrkeshögskolan Ja 0007:2021006230
Mälardalens högskola Ja 0007:2021002916
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Nej  
Naturhistoriska riksmuseet Nej  
Naturvårdsverket Ja 0007:2021001975
Nordiska Afrikainstitutet Ja 0007:2021002726
Nämnden för statligt stöd till trossamfund Ja 0007:2021005141
Patent- och registreringsverket Ja 0007:2021002072
Patentbesvärsrätten Nej  
Patentombudsnämnden Nej  
Pensionsmyndigheten Ja 0007:2021006255
Polarforskningssekretariatet Ja 0007:2021004060
Polismyndigheten Nej  
Post- och telestyrelsen Ja 0007:2021004359
Regeringskansliet Nej  
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Ja 0007:2022001545
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Ja 0007:2022001552
Regionala etikprövningsnämnden i Lund Ja 0007:2022001560
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Ja 0007:2022001578
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Ja 0007:2022001586
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Ja 0007:2022001594
Revisorsnämnden  Ja 0007:2021004805
Riksantikvarieämbetet Ja 0007:2021001090
Riksarkivet Ja 0007:2021001074
Riksdagens ombudsmän JO Nej  
Riksdagsförvaltningen Nej  
Riksgäldskontoret Ja 0007:2021002635
Riksrevisionen Nej  
Riksutställningar Ja 0007:2021004995
Rymdstyrelsen Nej  
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Ja 0007:2021005224
Rättsmedicinalverket Ja 0007:2021004227
Sameskolstyrelsen Ja 0007:2021004631
Sametinget Ja 0007:2021004573
Sjöfartsverket Nej  
Skatteverket Nej  
Skogsstyrelsen Nej  
Skolforskningsinstitutet Ja 0007:2021006602
Socialstyrelsen Nej  
Specialpedagogiska skolmyndigheten Nej  
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Ja 0007:2021004417
Statens centrum för arkitektur och design Ja 0007:2021003427
Statens energimyndighet Ja 0007:2021005000
Statens fastighetsverk Ja 0007:2021004474
Statens försvarshistoriska museer Ja 0007:2021000464
Statens geotekniska institut Nej  
Statens haverikommission  Ja  0007:2021003260
Statens historiska museer Ja 0007:2021004953
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Ja 0007:2021006214
Statens institutionsstyrelse Nej   
Statens jordbruksverk Ja 0088:7350041890003
Statens jordbruksverk, Distriktsveterinärerna Ja 0088:7350041890010
Statens konstråd Ja 0007:2021001033
Statens kulturråd Ja 0007:2021001280
Statens maritima museer Ja 0007:2021001132
Statens medieråd Ja 0007:2021006396
Statens museer för världskultur Ja 0007:2021005075
Statens musikverk Ja  0007:2021003666
Statens servicecenter Ja 0007:2021006453
Statens skolinspektion Ja 0007:2021006065
Statens skolverk Ja 0007:2021004185
Statens tjänstepensionsverk Nej  
Statens veterinärmedicinska anstalt Ja 0007:2021001868 
Statens väg- och transportforskningsinstitut Nej  
Statistiska centralbyrån Ja 0007:2021000837
Statskontoret   Ja 0007:2021000852
Stockholms konstnärliga högskola Nej  
Stockholms universitet Ja 0007:2021003062
Strålsäkerhetsmyndigheten Ja 0007:2021005737
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Ja 0007:2021003815 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Nej  
Svenska institutet Ja 0007:2021004961
Svenska institutet för europapolitiska studier Ja 0007:2021005331
Sveriges geologiska undersökning Nej  
Sveriges lantbruksuniversitet Ja 0007:2021002817
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Ja 0007:2021000696
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ja 0007:2021005703
Säkerhetspolisen Nej  
Södertörns högskola Ja 0007:2021004896
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  Ja 0007:2021005364
Tillväxtverket Ja 0007:2021006149
Totalförsvarets forskningsinstitut Nej  
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Ja 0007:2021004771
Trafikanalys Ja 0007:2021006305
Trafikverket Ja 0007:2021006297 
Transportstyrelsen Nej  
Tullverket Nej  
Umeå universitet Nej  
Universitets- och högskolerådet Nej  
Universitetskanslersämbetet Ja 0007:2021006495
Upphandlingsmyndigheten Ja 0007:2021006610
Uppsala universitet Nej  
Verket för innovationssystem Nej  
Vetenskapsrådet Nej  
Åklagarmyndigheten Nej  
Örebro universitet Ja 0007:2021002924
Överklagandenämnden för studiestöd Ja 0007:2021005273

Kontakt

Senast uppdaterad: