Matchning av fakturor

Att matcha leverantörsfakturor med annan information i e-handelssystemen bidrar till effektivisering. De flesta myndigheter har e-handelssystem där det går att göra fakturamatchningar. Andelen matchade fakturor är dock låg bland statliga myndigheter.

Resultatet visar att de flesta myndigheterna har kommit igång med fakturamatchning men att det finns en stor utvecklingspotential. I genomsnitt matchar myndigheterna 12 procent av sina leverantörsfakturor.

Som tabellen nedan visar finns det stora skillnader mellan myndigheterna. De två myndigheterna med högst resultat matchade cirka 50 procent av sina fakturor. Samtidigt angav 20 procent av myndigheterna att de inte hade matchat några fakturor under första halvåret 2016.

Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. Eftersom myndighetena skickar relativt få e-ordrar kan det vara en faktor som påverkar att andelen matchade fakturor är låg.

Andel matchade fakturor

Om svaren

Svaren kommer från den undersökning som skickades ut i oktober 2016 och avser januari-juni 2016. Resultatet bygger på de 115 myndigheter som angav att de har möjlighet att matcha leverantörsfakturor med order eller abonnemang i e-handelssystemet. Andelen matchade leverantörsfakturor beräknas genom att dividera antalet matchade fakturor med det totala antalet leverantörsfakturor.

Myndighet  Andel matchade fakturor (%)
Affärsverket svenska kraftnät  1
Arbetsförmedlingen  34
Arbetsgivarverket  0
Arbetsmiljöverket  13
Blekinge tekniska högskola  25
Bolagsverket  17
Boverket  6
Brottsförebyggande rådet  1
Centrala studiestödsnämnden  34
Diskrimineringsombudsmannen   3
Domstolsverket  4
E-hälsomyndigheten  0
Ekobrottsmyndigheten  0
Ekonomistyrningsverket  23
Energimarknadsinspektionen  1
Exportkreditnämnden  Ingen uppgift
Finansinspektionen  5
Folke Bernadotteakademin  0
Folkhälsomyndigheten  0
Fortifikationsverket  41
Försvarshögskolan  ingen uppgift
Försäkringskassan   15
Gymnastik- och idrottshögskolan  1
Göteborgs universitet  9
Havs- och vattenmyndigheten  0
Högskolan Dalarna   20
Högskolan i Borås  0
Högskolan i Gävle  Kan inte matcha
Högskolan i Halmstad  0
Högskolan i Skövde  15
Högskolan Kristianstad  1
Högskolan Väst   28
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  ingen uppgift
Inspektionen för vård och omsorg  3
Institutet för rymdfysik  Kan inte matcha
Institutet för språk och folkminnen  1
Kammarkollegiet  0
Karlstads universitet  6
Karolinska institutet  3
Kemikalieinspektionen  ingen uppgift
Kommerskollegium  1
Konjunkturinstitutet  24
Konstfack  3
Konsumentverket  0
Kriminalvården  13
Kronofogdemyndigheten  ingen uppgift
Kungliga biblioteket  kan inte matcha
Kungliga konsthögskolan  0
Kungliga musikhögskolan i Stockholm  ingen uppgift
Kungliga tekniska högskolan  kan inte matcha
Kustbevakningen  16
Lantmäteriet  11
Linköpings universitet  36
Linnéuniversitetet  4
Livsmedelsverket  41
Luftfartsverket  0
Luleå tekniska universitet  44
Lunds universitet  18
Läkemedelsverket  23
Länsstyrelsen i Blekinge län  2
Länsstyrelsen i Dalarnas län  2
Länsstyrelsen i Gotlands län  2
Länsstyrelsen i Gävleborgs län  1
Länsstyrelsen i Hallands län  2
Länsstyrelsen i Jämtlands län  2
Länsstyrelsen i Jönköpings län  ingen uppgift
Länsstyrelsen i Kalmar län  0
Länsstyrelsen i Kronobergs län  1
Länsstyrelsen i Norrbottens län  1
Länsstyrelsen i Skåne län  5
Länsstyrelsen i Stockholms län  11
Länsstyrelsen i Södermanlands län  ingen uppgift
Länsstyrelsen i Uppsala län  4
Länsstyrelsen i Värmlands län  1
Länsstyrelsen i Västerbottens län  4
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  20
Länsstyrelsen i Västmanlands län  1
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  12
Länsstyrelsen i Örebro län  9
Länsstyrelsen i Östergötlands län  4
Malmö högskola  8
Migrationsverket  6
Mittuniversitetet  kan inte matcha
Moderna museet  ingen uppgift
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  kan inte matcha
Myndigheten för tillgängliga medier  0
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser  1
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  4
Myndigheten för yrkeshögskolan  27
Mälardalens högskola  8
Naturhistoriska riksmuseet  kan inte matcha
Patent- och registreringsverket  ingen uppgift
Pensionsmyndigheten  0
Post- och telestyrelsen  ingen uppgift
Riksantikvarieämbetet  ingen uppgift
Riksarkivet  ingen uppgift
Riksgäldskontoret  1
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige  2
Rättsmedicinalverket  13
Sameskolstyrelsen  ingen uppgift
Sjöfartsverket  4
Skatteverket  ingen uppgift
Skogsstyrelsen  15
Socialstyrelsen  27
Specialpedagogiska skolmyndigheten  29
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering kan inte matcha
Statens energimyndighet  53
Statens fastighetsverk  38
Statens försvarshistoriska museer  0
Statens geotekniska institut kan inte matcha
Statens historiska museer  1
Statens institutionsstyrelse  11
Statens jordbruksverk  13
Statens kulturråd kan inte matcha
Statens maritima museer ingen uppgift
Statens museer för världskultur  0
Statens musikverk  3
Statens servicecenter  1
Statens skolinspektion  0
Statens skolverk ingen uppgift
Statens tjänstepensionsverk  17
Statens veterinärmedicinska anstalt  41
Statens väg- och transportforskningsinstitut kan inte matcha
Statistiska centralbyrån  20
Statskontoret  35
Stockholms konstnärliga högskola  0
Stockholms universitet  2
Strålsäkerhetsmyndigheten  2
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  1
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete  0
Svenska institutet kan inte matcha
Sveriges geologiska undersökning ingen uppgift
Sveriges lantbruksuniversitet  17
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  53
Södertörns högskola  33
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  1
Tillväxtverket ingen uppgift
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet  11
Trafikverket  0
Transportstyrelsen  2
Tullverket  12
Umeå universitet kan inte matcha
Universitets- och högskolerådet kan inte matcha
Universitetskanslersämbetet  0
Uppsala universitet  0
Verket för innovationssystem  8
Vetenskapsrådet ingen uppgift
Åklagarmyndigheten  2
Örebro universitet  0

Kontakt

Senast uppdaterad: