Användning av e-handelssystem

I enkäterna frågar vi efter antalet elektroniska ordrar (e-ordrar) som har godkänts innan de skickas till varu- eller tjänsteleverantören. Syftet är att få en bild av om och i vilken utsträckning myndigheterna använder e-handelssystemen. Resultatet indikerar att de flesta myndigheter borde kunna använda e-handelssystemen i högre utsträckning än idag.

Det finns stora skillnader i myndigheternas användning av e-handelssystemen (se tabellen nedan) och de flesta myndigheter borde kunna använda sina e-handelsystem i högre utsträckning än idag. Omkring 15 procent av myndigheterna angav att de inte hade skapat några e-ordrar alls under första halvåret 2016. Majoriteten av dessa myndigheter angav även i september 2015 att de hade skapat mycket få eller inga e-ordrar.

Omkring en fjärdedel av myndigheterna hade skapat ett relativt högt antal e-ordrar under den aktuella perioden vilket pekar på att de godkänner sina beställningar i högre utsträckning än de andra myndigheterna. De stora myndigheterna visade genomgående på bättre resultat än de små myndigheterna. Det finns många vinster med en hög användning av e-handelssystemen. En ökad användning ger till exempel bättre möjligheter att styra myndighetens inköp, och det blir enklare att följa upp inköpen och automatisera fakturahanteringen.

Vid en jämförelse av resultaten mellan olika myndigheter är det viktigt att tänka på att skillnader i verksamhet och inköpsorganisation kan påverka antalet e-ordrar. En myndighet kan ha en central funktion som gör få men stora inköp för hela organisationens räkning, vilket skapar färre e-ordrar. En annan myndighet kan istället ha en decentraliserad inköpsorganisation som skapar fler e-ordrar. Det viktiga i analysen av siffrorna är att utvärdera om e-handelssystemet i den egna myndigheten används i den utsträckning som det borde och att de goda effekterna nås.

Om svaren

Uppgifterna om antal e-ordrar kommer från den undersökning som skickades ut i oktober 2016 och avser januari-juni 2016. Undersökningen gick ut till 149 myndigheter varav 135 besvarade frågan. I tabellen nedan presenteras resultatet i form av antal e-order per 100 årsarbetskrafter. Måttet används för att göra antal e-order jämförbart mellan myndigheter. Siffran avser antal e-ordrar per 100 årsarbetskrafter för hela perioden januari-juni 2016.

Antal e-order per 100 årsarbetskrafter har beräknats genom att dividera antal e-order med antal årsarbetskrafter och multiplicera med 100. Antal årsarbetskrafter är beräknat per den 31 december 2016.

Myndighet E-ordrar per 100 årsarbetskrafter
Affärsverket svenska kraftnät 49,7
Arbetsförmedlingen 102,6
Arbetsgivarverket 0,0
Arbetsmiljöverket 381,7
Blekinge tekniska högskola 8,5
Bolagsverket 92,2
Boverket 35,6
Brottsförebyggande rådet 5,8
Centrala studiestödsnämnden 139,2
Diskrimineringsombudsmannen 4,4
Domstolsverket 25,4
E-hälsomyndigheten 12,8
Ekobrottsmyndigheten 0,0
Ekonomistyrningsverket 278,5
Energimarknadsinspektionen 6,6
Exportkreditnämnden ingen uppgift
Finansinspektionen 3,0
Folke Bernadotteakademin 0,0
Folkhälsomyndigheten 0,0
Fortifikationsverket 0,0
Försvarshögskolan 301,4 
Försäkringskassan 483,9
Gymnastik- och idrottshögskolan 10,7
Göteborgs universitet 99,3
Havs- och vattenmyndigheten 6,0
Högskolan Dalarna 27,8 
Högskolan i Borås 0,0
Högskolan i Gävle 126,1
Högskolan i Halmstad 0,2
Högskolan i Skövde 25,1
Högskolan Kristianstad 7,3
Högskolan Väst 134,9
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ingen uppgift
Inspektionen för vård och omsorg 12,8
Institutet för rymdfysik 56,8
Institutet för språk och folkminnen 8,6
Kammarkollegiet 3,4 
Karlstads universitet 54,2 
Karolinska institutet 48,0
Kemikalieinspektionen ingen uppgift
Kommerskollegium 7,9
Konjunkturinstitutet 35,2
Konstfack 104,7
Konsumentverket 0,0 
Kriminalvården 370,0
Kronofogdemyndigheten 129,9
Kungliga biblioteket 3,3
Kungliga konsthögskolan 34,6 
Kungliga musikhögskolan i Stockholm ingen uppgift
Kungliga tekniska högskolan 101,4
Kustbevakningen 18,8
Lantmäteriet 116,2
Linköpings universitet 305,8
Linnéuniversitetet 0,0 
Livsmedelsverket 90,7
Luftfartsverket 0,1 
Luleå tekniska universitet 53,4
Lunds universitet 289,1 
Läkemedelsverket 32,9
Länsstyrelsen i Blekinge län 15,5
Länsstyrelsen i Dalarnas län 27,2
Länsstyrelsen i Gotlands län 19,4
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 17,5
Länsstyrelsen i Hallands län 20,4
Länsstyrelsen i Jämtlands län 28,0
Länsstyrelsen i Jönköpings län ingen uppgift
Länsstyrelsen i Kalmar län 0,6
Länsstyrelsen i Kronobergs län 11,4 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 17,0
Länsstyrelsen i Skåne län 84,5 
Länsstyrelsen i Stockholms län 175,2
Länsstyrelsen i Södermanlands län ingen uppgift
Länsstyrelsen i Uppsala län 91,2
Länsstyrelsen i Värmlands län 18,1
Länsstyrelsen i Västerbottens län 61,4 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 40,8
Länsstyrelsen i Västmanlands län 16,7
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 101,6
Länsstyrelsen i Örebro län 119,7
Länsstyrelsen i Östergötlands län 16,7
Malmö högskola 67,3 
Migrationsverket 529,3 
Mittuniversitetet 17,3
Moderna museet 0,0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 233,8
Myndigheten för tillgängliga medier 3,1
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 24,5 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7,9
Myndigheten för yrkeshögskolan 15,2 
Mälardalens högskola 62,9
Naturhistoriska riksmuseet 0,0
Patent- och registreringsverket ingen uppgift
Pensionsmyndigheten 4,0
Post- och telestyrelsen ingen uppgift 
Riksantikvarieämbetet ingen uppgift
Riksarkivet ingen uppgift
Riksgäldskontoret 4,9
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 6,1 
Rättsmedicinalverket 231,2
Sameskolstyrelsen 9,4
Sjöfartsverket 0,0
Skatteverket ingen uppgift
Skogsstyrelsen 146,4
Socialstyrelsen 46,9
Specialpedagogiska skolmyndigheten 132,5
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0,0
Statens energimyndighet 135,2
Statens fastighetsverk 1 491,3 
Statens försvarshistoriska museer 0,0 
Statens geotekniska institut 0,0
Statens historiska museer 20,9
Statens institutionsstyrelse 172,8
Statens jordbruksverk 12,2
Statens kulturråd 9,2
Statens maritima museer ingen uppgift
Statens museer för världskultur 0,0
Statens musikverk 15,4
Statens servicecenter 3,9
Statens skolinspektion 0,0
Statens skolverk 0,0
Statens tjänstepensionsverk 28,5 
Statens veterinärmedicinska anstalt 316,3 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0,0
Statistiska centralbyrån 107,3 
Statskontoret 0,0
Stockholms konstnärliga högskola 0,0
Stockholms universitet 5,2
Strålsäkerhetsmyndigheten 38,7
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 5,8
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 12,1
Svenska institutet 0,0
Sveriges geologiska undersökning ingen uppgift
Sveriges lantbruksuniversitet 193,2
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 137,4
Södertörns högskola 178,3
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 5,3
Tillväxtverket ingen uppgift 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 52,6
Trafikverket 62,5
Transportstyrelsen 242,2 
Tullverket 57,4
Umeå universitet 95,7
Universitets- och högskolerådet 0,0
Universitetskanslersämbetet 2,5
Uppsala universitet 58,9
Verket för innovationssystem 96,6 
Vetenskapsrådet 120,3
Åklagarmyndigheten 18,1
Örebro universitet 3,1

Kontakt

Senast uppdaterad: