Antal elektroniska ordrar

Det finns fortsatt stora skillnader i myndigheternas användning av e-handelssystemen och de flesta myndigheter borde kunna använda sina e-handelsystem i högre utsträckning än idag. Flera myndigheter har ett relativt högt antal e-ordrar men många har fortfarande inte kommit gång med att använda e-handelssystemen för att godkänna sina beställningar.

I enkäterna frågar vi efter antalet elektroniska ordrar (e-ordrar) som har godkänts innan de skickas till varu- eller tjänsteleverantören. Syftet är att få en bild av om och i vilken utsträckning myndigheterna använder e-handelssystemen. Resultatet visar att det finns stora skillnader i myndigheternas användning av e-handelssystemen och de flesta myndigheter borde kunna använda sina e-handelsystem i högre utsträckning än idag.

Den myndigheten som hade flest e-ordrar hade skapat över 1400 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter under mätperioden. Flera andra myndigheter hade också ett relativt högt resultat, mellan 100 och 1400 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter.

Resultatet visar dock att många myndigheter i ingen eller i relativt liten utsträckning använder e-handelssystemen för att godkänna (och skicka) sina beställningar. Myndigheterna med lägst resultat hade mellan 0 och 3 e-ordrar under mätperioden.

Vid en jämförelse av resultaten mellan olika myndigheter är det viktigt att tänka på att skillnader i verksamhet och inköpsorganisation kan påverka antalet e-ordrar. En myndighet kan ha en central funktion som gör få men stora inköp för hela organisationens räkning, vilket skapar färre e-ordrar. En annan myndighet kan istället ha en decentraliserad inköpsorganisation som skapar fler e-ordrar. Det viktiga i analysen av siffrorna är att utvärdera om e-handelssystemet i den egna myndigheten används i den utsträckning som det borde och att de goda effekterna nås.

Om svaren

Uppgifterna om antal e-ordrar kommer från den undersökning som skickades ut i april 2017 och avser juli-december 2016. Undersökningen gick ut till 150 myndigheter varav 139 besvarade frågan. I tabellen nedan presenteras resultatet i form av antal e-order per 100 årsarbetskrafter. Måttet används för att göra antal e-order jämförbart mellan myndigheter.

För att tydliggöra informationen nedan finns en separat Excelfil med resultaten per myndighet. Tabellen i filen är färgad med grön, gul och röd. Grönt betyder att myndighetens värde tillhör de 25 procent av myndigheterna med högst värde i förhållande till de andra myndigheterna. Rött får de 25 procent myndigheter med lägst värde och gult får de 50 procent myndigheter som ligger mitt emellan. De myndigheter som valde att inte svara på enkäten eller frågan är markerade med vit färg. Syftet är att stimulera till ytterligare analys och lärande av varandra.

Siffran avser antal e-ordrar per 100 årsarbetskrafter för hela perioden juli-december 2016. Antal e-order per 100 årsarbetskrafter har beräknats genom att dividera antal e-order med antal årsarbetskrafter och multiplicera med 100. Antal årsarbetskrafter är beräknat per den 31 december 2016.

Myndighet E-ordrar per 100 årsarbetskrafter
Affärsverket svenska kraftnät 105,4
Arbetsförmedlingen 86,9
Arbetsgivarverket 0,0
Arbetsmiljöverket 477,1
Blekinge tekniska högskola 22,6
Bolagsverket 73,2
Boverket 40,9
Brottsförebyggande rådet 6,8
Centrala studiestödsnämnden 51,7
Diskrimineringsombudsmannen 5,5
Domstolsverket 22,6
E-hälsomyndigheten 4,8
Ekobrottsmyndigheten 0,9
Ekonomistyrningsverket 247,0
Energimarknadsinspektionen 0,0
Exportkreditnämnden 5,7
Finansinspektionen 13,2
Folke Bernadotteakademin 0,0
Folkhälsomyndigheten 2,5
Fortifikationsverket 0,3
Försvarshögskolan 514,8
Försäkringskassan 58,5
Gymnastik- och idrottshögskolan 5,8
Göteborgs universitet 109,5
Havs- och vattenmyndigheten 6,9
Högskolan Dalarna 31,6 
Högskolan i Borås 0,0
Högskolan i Gävle 168,9
Högskolan i Halmstad 0,4
Högskolan i Skövde 25,1
Högskolan Kristianstad 8,5
Högskolan Väst 126,8
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 0,0
Inspektionen för vård och omsorg 10,3
Institutet för rymdfysik 37,9
Institutet för språk och folkminnen 7,1
Kammarkollegiet 3,4 
Karlstads universitet 53,0 
Karolinska institutet 33,3
Kemikalieinspektionen 2,4
Kommerskollegium 5,6
Konjunkturinstitutet 22,2
Konstfack 35,1
Konsumentverket 0,7
Kriminalvården 209,4
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Kungliga biblioteket 315,1
Kungliga konsthögskolan 23,1
Kungliga musikhögskolan i Stockholm Ingen uppgift
Kungliga tekniska högskolan 100,1
Kustbevakningen 22,1
Lantmäteriet 108,8
Linköpings universitet 269,1
Linnéuniversitetet 0,2
Livsmedelsverket 81,4
Luftfartsverket 0,0
Luleå tekniska universitet 45,2
Lunds universitet 108,5
Läkemedelsverket 30,3
Länsstyrelsen i Blekinge län 13,4
Länsstyrelsen i Dalarnas län 41,6
Länsstyrelsen i Gotlands län 8,2
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 39,4
Länsstyrelsen i Hallands län 40,1
Länsstyrelsen i Jämtlands län 56,5
Länsstyrelsen i Jönköpings län 29,6
Länsstyrelsen i Kalmar län 0,0
Länsstyrelsen i Kronobergs län 14,1
Länsstyrelsen i Norrbottens län 55,1
Länsstyrelsen i Skåne län 118,1
Länsstyrelsen i Stockholms län 205,9
Länsstyrelsen i Södermanlands län 38,8
Länsstyrelsen i Uppsala län 112,6
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Västerbottens län 39,5
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 44,7
Länsstyrelsen i Västmanlands län 48,0
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 154,6
Länsstyrelsen i Örebro län 140,8
Länsstyrelsen i Östergötlands län 17,2
Malmö högskola 65,9 
Migrationsverket 255,8
Mittuniversitetet 23,5
Moderna museet 0,0
Myndigheten för delaktighet 0,0
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 293,0
Myndigheten för tillgängliga medier 0,0
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 0,0
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 12,7
Myndigheten för yrkeshögskolan 14,1 
Mälardalens högskola 40,6
Naturhistoriska riksmuseet 0,0
Naturvårdsverket 0,0
Patent- och registreringsverket 99,0
Pensionsmyndigheten 4,3
Post- och telestyrelsen 6,5
Riksantikvarieämbetet Ingen uppgift
Riksarkivet 1,6
Riksgäldskontoret 3,1
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 12,2
Rättsmedicinalverket 227,5
Sameskolstyrelsen 11,8
Sjöfartsverket 0,0
Skatteverket 131,0
Skogsstyrelsen 170,8
Socialstyrelsen 67,1
Specialpedagogiska skolmyndigheten 158,1
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0,0
Statens energimyndighet 106,7
Statens fastighetsverk 1 420,7
Statens försvarshistoriska museer Ingen uppgift
Statens geotekniska institut 0,0
Statens historiska museer Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse 212,0
Statens jordbruksverk 10,4
Statens kulturråd 0,0
Statens maritima museer Ingen uppgift
Statens museer för världskultur 0,0
Statens musikverk 15,4
Statens servicecenter 9,9
Statens skolinspektion 5,2
Statens skolverk 0,0
Statens tjänstepensionsverk 19,4 
Statens veterinärmedicinska anstalt 320,4
Statens väg- och transportforskningsinstitut 0,0
Statistiska centralbyrån 93,2
Statskontoret 0,0
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Stockholms universitet 5,3
Strålsäkerhetsmyndigheten 56,7
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 5,8
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Ingen uppgift
Svenska institutet 0,0
Sveriges geologiska undersökning 5,5
Sveriges lantbruksuniversitet 206,7
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 155,6
Södertörns högskola 227,3
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 7,1
Tillväxtverket 0,0 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 51,6
Trafikverket Ingen uppgift
Transportstyrelsen 242,8
Tullverket 16,8
Umeå universitet 0,0
Universitetskanslersämbetet 8,6
Uppsala universitet 60,1
Verket för innovationssystem 67,4 
Vetenskapsrådet Ingen uppgift
Åklagarmyndigheten 21,7
Örebro universitet 3,4

Kontakt

Senast uppdaterad: