Andel matchade fakturor

Omkring en femtedel av alla leverantörsfakturor som skickas till statliga myndigheter matchas mot en order eller ett abonnemang i e-handelssystemen. Resultatet visar stora skillnader mellan myndigheter. Flera myndigheter har kommit långt vad gäller matchning samtidigt som många myndigheter inte har matchat några fakturor alls under denna period.

Resultatet visar att de flesta myndigheterna har kommit igång med fakturamatchning men att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential. I genomsnitt matchar myndigheterna 16 procent av sina leverantörsfakturor under mätperioden.

Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. Eftersom myndigheterna skickar relativt få e-ordrar kan det vara en faktor som påverkar att andelen matchade fakturor är låg. En annan faktor som kan påverka är om myndigheten har kommit igång med att matcha mot abonnemang. I senaste mätningen angav cirka 60 procent av de myndigheterna som kan matcha att de också kommit igång med att matcha mot abonnemang.

Andel matchade fakturor per myndighet

Det finns stora skillnader mellan myndigheterna. De två myndigheterna med högst resultat matchade cirka 60 procent av sina fakturor. Flera andra myndigheter visar också på ett relativt högt resultat, mellan 20 och 60 procent matchade fakturor. Detta skiljer sig markant mot de myndigheterna med lägst resultat, de myndigheterna hade mellan 0 och 1 procent matchade fakturor under mätperioden.

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet Andel matchade fakturor (%)
Affärsverket svenska kraftnät 17
Arbetsförmedlingen 49
Arbetsgivarverket 0
Arbetsmiljöverket 13
Blekinge tekniska högskola 30
Bolagsverket 8
Boverket 5
Brottsförebyggande rådet 1
Centrala studiestödsnämnden 43
Diskrimineringsombudsmannen 3
Domstolsverket 4
E-hälsomyndigheten Ingen uppgift
Ekobrottsmyndigheten 0
Ekonomistyrningsverket 24
Energimarknadsinspektionen 0
Exportkreditnämnden 3
Finansinspektionen 5
Folke Bernadotteakademin 0
Folkhälsomyndigheten 0
Fortifikationsverket 44
Försvarshögskolan 60
Försäkringskassan 20
Gymnastik- och idrottshögskolan 0
Göteborgs universitet 10
Havs- och vattenmyndigheten 0
Högskolan Dalarna Ingen uppgift
Högskolan i Borås 0
Högskolan i Gävle Ingen uppgift
Högskolan i Halmstad 0
Högskolan i Skövde 21
Högskolan Kristianstad 8
Högskolan Väst 22
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 0
Inspektionen för vård och omsorg 2
Institutet för rymdfysik Ingen uppgift
Institutet för språk och folkminnen 2
Kammarkollegiet 0
Karlstads universitet 11
Karolinska institutet Ingen uppgift
Kemikalieinspektionen 0
Kommerskollegium 1
Konjunkturinstitutet 40
Konstfack 2
Konsumentverket 0
Kriminalvården 11
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Kungl. biblioteket 0
Kungl. Konsthögskolan 0
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Ingen uppgift
Kungl. Tekniska högskolan Ingen uppgift
Kustbevakningen 17
Lantmäteriet 13
Linköpings universitet 0
Linnéuniversitetet 5
Livsmedelsverket 41
Luftfartsverket 0
Luleå tekniska universitet 31
Lunds universitet 15
Läkemedelsverket 18
Länsstyrelsen i Blekinge län 1
Länsstyrelsen i Dalarnas län 4
Länsstyrelsen i Gotlands län 1
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 3
Länsstyrelsen i Hallands län 3
Länsstyrelsen i Jämtlands län 3
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1
Länsstyrelsen i Kalmar län 0
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1
Länsstyrelsen i Norrbottens län 3
Länsstyrelsen i Skåne län 10
Länsstyrelsen i Stockholms län 20
Länsstyrelsen i Södermanlands län 3
Länsstyrelsen i Uppsala län 13
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Västerbottens län 3
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 20
Länsstyrelsen i Västmanlands län 3
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 22
Länsstyrelsen i Örebro län 10
Länsstyrelsen i Östergötlands län 3
Malmö högskola 9
Migrationsverket 5
Mittuniversitetet Ingen uppgift
Moderna museet 0
Myndigheten för delaktighet Ingen uppgift
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ingen uppgift
Myndigheten för tillgängliga medier 0
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 0
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 31
Myndigheten för yrkeshögskolan 28
Mälardalens högskola 7
Naturhistoriska riksmuseet Ingen uppgift
Naturvårdsverket Ingen uppgift
Patent- och registreringsverket Ingen uppgift
Pensionsmyndigheten 1
Post- och telestyrelsen 17
Riksantikvarieämbetet Ingen uppgift
Riksarkivet 0
Riksgäldskontoret 1
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 31
Rättsmedicinalverket 38
Sameskolstyrelsen Ingen uppgift
Sjöfartsverket 3
Skatteverket 16
Skogsstyrelsen 14
Socialstyrelsen 12
Specialpedagogiska skolmyndigheten 29
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 0
Statens energimyndighet 61
Statens fastighetsverk 32
Statens försvarshistoriska museer Ingen uppgift
Statens geotekniska institut Ingen uppgift
Statens historiska museer Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse 11
Statens jordbruksverk 15
Statens kulturråd Ingen uppgift
Statens maritima museer Ingen uppgift
Statens museer för världskultur 0
Statens musikverk 3
Statens servicecenter 1
Statens skolinspektion 1
Statens skolverk 0
Statens tjänstepensionsverk 11
Statens veterinärmedicinska anstalt 38
Statens väg- och transportforskningsinstitut Ingen uppgift
Statistiska centralbyrån 24
Statskontoret 0
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Stockholms universitet 1
Strålsäkerhetsmyndigheten 1
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 1
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Ingen uppgift
Svenska institutet 0
Sveriges geologiska undersökning 1
Sveriges lantbruksuniversitet 15
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 47
Södertörns högskola 32
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1
Tillväxtverket 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 12
Trafikverket Ingen uppgift
Transportstyrelsen 2
Tullverket 29
Umeå universitet Ingen uppgift
Universitetskanslersämbetet 0
Uppsala universitet Ingen uppgift
Verket för innovationssystem 8
Vetenskapsrådet Ingen uppgift
Åklagarmyndigheten 3
Örebro universitet 0

Kontakt

Senast uppdaterad: