Andel e-fakturor

Över hälften av alla fakturor som statliga myndigheter tar emot är elektroniska (e-fakturor). Andelen e-fakturor skiljer sig dock åt mellan olika myndigheter och sett ur ett nordiskt perspektiv har svenska myndigheter fortfarande en låg andel e-faktura.

I den senaste mätningen var cirka 54 procent av alla fakturor som skickades till statliga myndigheter elektroniska. Det är en ökning jämfört med första halvåret 2016 vilket är en positiv utveckling. Sett ur ett nordiskt perspektiv har dock statlig sektor i Sverige fortfarande en relativt låg andel e-fakturor. I Norge och Finland ligger andelen e-fakturor på cirka 70 procent och i Danmark är andelen e-fakturor cirka 99 procent (siffrorna avser hela offentlig sektor).

Andel e-fakturor per myndighet

Andelen e-fakturor skiljer sig åt mellan olika myndigheter. I den senaste mätningen hade den myndighet med högst resultat nästan 90 procent e-fakturor. Ett antal myndigheter har mellan 60 och 90 procent e-fakturor vilket också är en hög andel. Samtidigt finns det flera myndigheter som tog emot mindre än en tredjedel e-fakturor.

  • De 25 procent av myndigheterna med högst värden

  • De 50 procent av myndigheterna med värden i mitten

  • De 25 procent av myndigheterna med lägst värden

Myndighet Andel e-faktura (%)
Affärsverket svenska kraftnät 26
Arbetsförmedlingen 48
Arbetsgivarverket 19
Arbetsmiljöverket 31
Blekinge tekniska högskola 67
Bolagsverket 47
Boverket 80
Brottsförebyggande rådet 31
Centrala studiestödsnämnden 18
Diskrimineringsombudsmannen 41
Domstolsverket 56
E-hälsomyndigheten 34
Ekobrottsmyndigheten 87
Ekonomistyrningsverket 46
Energimarknadsinspektionen 31
Exportkreditnämnden 55
Finansinspektionen 26
Folke Bernadotteakademin 33
Folkhälsomyndigheten 42
Fortifikationsverket 49
Försvarshögskolan 82
Försäkringskassan 52
Gymnastik- och idrottshögskolan 11
Göteborgs universitet 63
Havs- och vattenmyndigheten 52
Högskolan Dalarna 2
Högskolan i Borås 53
Högskolan i Gävle 22
Högskolan i Halmstad 74
Högskolan i Skövde 72
Högskolan Kristianstad 66
Högskolan Väst 59
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 52
Inspektionen för vård och omsorg 62
Institutet för rymdfysik 51
Institutet för språk och folkminnen 14
Kammarkollegiet 26
Karlstads universitet 65
Karolinska institutet Ingen uppgift
Kemikalieinspektionen 42
Kommerskollegium 61
Konjunkturinstitutet 64
Konstfack 7
Konsumentverket 57
Kriminalvården 56
Kronofogdemyndigheten Ingen uppgift
Kungl. biblioteket 43
Kungl. Konsthögskolan 5
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Ingen uppgift
Kungl. Tekniska högskolan 63
Kustbevakningen 49
Lantmäteriet 55
Linköpings universitet 53
Linnéuniversitetet 64
Livsmedelsverket 47
Luftfartsverket 58
Luleå tekniska universitet 71
Lunds universitet 58
Läkemedelsverket 57
Länsstyrelsen i Blekinge län 15
Länsstyrelsen i Dalarnas län 34
Länsstyrelsen i Gotlands län 34
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 38
Länsstyrelsen i Hallands län 53
Länsstyrelsen i Jämtlands län 30
Länsstyrelsen i Jönköpings län 12
Länsstyrelsen i Kalmar län 18
Länsstyrelsen i Kronobergs län 31
Länsstyrelsen i Norrbottens län 23
Länsstyrelsen i Skåne län 27
Länsstyrelsen i Stockholms län 56
Länsstyrelsen i Södermanlands län 14
Länsstyrelsen i Uppsala län 25
Länsstyrelsen i Värmlands län Ingen uppgift
Länsstyrelsen i Västerbottens län 34
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 47
Länsstyrelsen i Västmanlands län 14
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 48
Länsstyrelsen i Örebro län 47
Länsstyrelsen i Östergötlands län 17
Malmö högskola 48
Migrationsverket 70
Mittuniversitetet 47
Moderna museet 10
Myndigheten för delaktighet 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 33
Myndigheten för tillgängliga medier 43
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 57
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 63
Myndigheten för yrkeshögskolan 53
Mälardalens högskola 62
Naturhistoriska riksmuseet 40
Naturvårdsverket 51
Patent- och registreringsverket Ingen uppgift
Pensionsmyndigheten 57
Post- och telestyrelsen 59
Riksantikvarieämbetet Ingen uppgift
Riksarkivet 33
Riksgäldskontoret 29
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 56
Rättsmedicinalverket 58
Sameskolstyrelsen 20
Sjöfartsverket 48
Skatteverket 36
Skogsstyrelsen 59
Socialstyrelsen 54
Specialpedagogiska skolmyndigheten 72
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 5
Statens energimyndighet 73
Statens fastighetsverk 24
Statens försvarshistoriska museer Ingen uppgift
Statens geotekniska institut 24
Statens historiska museer Ingen uppgift
Statens institutionsstyrelse 51
Statens jordbruksverk 68
Statens kulturråd 10
Statens maritima museer Ingen uppgift
Statens museer för världskultur 12
Statens musikverk 18
Statens servicecenter 46
Statens skolinspektion 31
Statens skolverk 67
Statens tjänstepensionsverk 50
Statens veterinärmedicinska anstalt 24
Statens väg- och transportforskningsinstitut 56
Statistiska centralbyrån 50
Statskontoret 20
Stockholms konstnärliga högskola Ingen uppgift
Stockholms universitet 42
Strålsäkerhetsmyndigheten 61
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 73
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Ingen uppgift
Svenska institutet 8
Sveriges geologiska undersökning 23
Sveriges lantbruksuniversitet 50
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 69
Södertörns högskola 70
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 47
Tillväxtverket 57
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 48
Trafikverket Ingen uppgift
Transportstyrelsen 73
Tullverket 76
Umeå universitet 57
Universitetskanslersämbetet 25
Uppsala universitet Ingen uppgift
Verket för innovationssystem 61
Vetenskapsrådet Ingen uppgift
Åklagarmyndigheten 73
Örebro universitet 26
Ingen uppgift

Kontakt

Senast uppdaterad: