Andel e-fakturor

Omkring hälften av alla fakturor som statliga myndigheter tar emot är elektroniska (e-fakturor). Andelen e-fakturor skiljer sig dock åt mellan olika myndigheter. Sett ur ett nordiskt perspektiv har svenska myndigheter fortfarande en låg andel e-faktura.

Cirka 51 procent av alla fakturor som skickades till statliga myndigheter under första halvåret 2016 var elektroniska. I september 2015 var andelen 49 procent. Som visas i tabellen nedan skiljer sig dock andelen e-fakturor åt mellan olika myndigheter. Den myndighet med högst andel e-fakturor hade 78 procent i den aktuella mätningen.

Sett ur ett nordiskt perspektiv har dock statlig sektor i Sverige fortfarande en relativt låg andel e-fakturor. I Norge och Finland ligger andelen e-fakturor på cirka 70 procent och i Danmark är andelen e-fakturor cirka 99 procent (siffrorna avser hela offentlig sektor).

Andel e-faktura per myndighet

Om svaren

Svaren kommer från den undersökning som skickades ut i april 2016 och avser mars 2016. Undersökningen gick ut till 149 myndigheter varav 148 besvarade frågan. Andel e-faktura beräknas genom att dividera antalet e-faktura med totala antalet leverantörsfakturor.

Myndighet Andel e-faktura (%)
Affärsverket svenska kraftnät 12
Arbetsförmedlingen 48
Arbetsgivarverket 18
Arbetsmiljöverket 32
Blekinge tekniska högskola 62
Bolagsverket 40
Boverket 71 
Brottsförebyggande rådet 29 
Centrala studiestödsnämnden 19 
Diskrimineringsombudsmannen 39 
Domstolsverket 57 
E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten 50 
Ekonomistyrningsverket 50
Energimarknadsinspektionen 35 
Exportkreditnämnden ingen uppgift 
Finansinspektionen 9
Folke Bernadotteakademin 31 
Folkhälsomyndigheten 31 
Fortifikationsverket 46 
Försvarshögskolan 66 
Försäkringskassan 46 
Gymnastik- och idrottshögskolan 4
Göteborgs universitet 60 
Havs- och vattenmyndigheten 56 
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås 52 
Högskolan i Gävle 30 
Högskolan i Halmstad 32 
Högskolan i Skövde 65 
Högskolan Kristianstad 60 
Högskolan Väst 61 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ingen uppgift 
Inspektionen för vård och omsorg 52
Institutet för rymdfysik 33 
Institutet för språk och folkminnen 18 
Kammarkollegiet 30 
Karlstads universitet 61 
Karolinska institutet 63 
Kemikalieinspektionen ingen uppgift 
Kommerskollegium 49
Konjunkturinstitutet 61 
Konstfack 6
Konsumentverket 55 
Kriminalvården 53 
Kronofogdemyndigheten ingen uppgift 
Kungliga biblioteket 37
Kungliga konsthögskolan ingen uppgift
Kungliga musikhögskolan ingen uppgift
Kungliga tekniska högskolan 57
Kustbevakningen 50 
Lantmäteriet 59 
Linköpings universitet 54 
Linnéuniversitetet 63 
Livsmedelsverket 47
Luftfartsverket 67 
Luleå tekniska universitet 71 
Lunds universitet 59 
Läkemedelsverket 61 
Länsstyrelsen i Blekinge län 16 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 13
Länsstyrelsen i Gotlands län 32 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 35 
Länsstyrelsen i Hallands län 44 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 30 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ingen uppgift 
Länsstyrelsen i Kalmar län 24
Länsstyrelsen i Kronobergs län 30 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 28 
Länsstyrelsen i Skåne län 27 
Länsstyrelsen i Stockholms län 40 
Länsstyrelsen i Södermanlands län ingen uppgift 
Länsstyrelsen i Uppsala län 24
Länsstyrelsen i Värmlands län 34 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 30 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 49 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 10 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 42 
Länsstyrelsen i Örebro län 39 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 18 
Malmö högskola 44
Migrationsverket 63
Mittuniversitetet 50
Moderna museet 10
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 60
Myndigheten för tillgängliga medier 47 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 46 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 24 
Myndigheten för yrkeshögskolan 60 
Mälardalens högskola 61
Naturhistoriska riksmuseet 40 
Patent- och registreringsverket ingen uppgift 
Pensionsmyndigheten 55
Post- och telestyrelsen ingen uppgift 
Riksantikvarieämbetet ingen uppgift
Riksarkivet ingen uppgift
Riksgäldskontoret 25
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 40
Rättsmedicinalverket 38 
Sameskolstyrelsen ingen uppgift 
Sjöfartsverket 46
Skatteverket ingen uppgift 
Skogsstyrelsen 58 
Socialstyrelsen 78
Specialpedagogiska skolmyndigheten 78
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 10
Statens energimyndighet 69 
Statens fastighetsverk 24 
Statens försvarshistoriska museer 8
Statens geotekniska institut 22 
Statens historiska museer
Statens institutionsstyrelse 45 
Statens jordbruksverk 66 
Statens kulturråd 2
Statens maritima museer ingen uppgift 
Statens museer för världskultur 15 
Statens musikverk 16
Statens servicecenter 59 
Statens skolinspektion 23 
Statens skolverk ingen uppgift 
Statens tjänstepensionsverk 41
Statens veterinärmedicinska anstalt 23 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 61 
Statistiska centralbyrån 37 
Statskontoret 17 
Stockholms konstnärliga högskola 1
Stockholms universitet 37 
Strålsäkerhetsmyndigheten 64 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 65 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 28
Svenska institutet 8
Sveriges geologiska undersökning ingen uppgift 
Sveriges lantbruksuniversitet 52 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 70
Södertörns högskola 55
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 45 
Tillväxtverket ingen uppgift 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 45
Trafikverket 41 
Transportstyrelsen 66 
Tullverket 65 
Umeå universitet 53 
Universitets- och högskolerådet 48 
Universitetskanslersämbetet 26 
Uppsala universitet 41 
Verket för innovationssystem 65 
Vetenskapsrådet ingen uppgift 
Åklagarmyndigheten 67
Örebro universitet 29 

Kontakt

Senast uppdaterad: