Uppföljning av myndigheternas e-handel

ESV har i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med e-handel. De senaste resultaten visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete.

ESV följer två gånger per år upp hur myndigheterna arbetar med e-handel. Uppföljningen sker genom enkätundersökningar och skickas ut till de myndigheter som har krav på sig att hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades frågorna ut till 149 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 90 procent.

Resultatet visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete. Matchning av fakturor är ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Resultatet visar att andelen matchade fakturor bland myndigheterna var låg och många myndigheter borde ha kommit längre i arbetet. Något som är nära sammankopplat med andelen matchade fakturor är elektroniska beställningar. Det låga antalet e-ordrar indikerar att myndigheterna borde kunna göra elektroniska beställningar i högre utsträckning än idag, vilket i sin tur kan öka matchningen. Även andelen e-fakturor borde kunna öka.

Omkring en tredjedel av myndigheterna hade färre än 30 procent e-fakturor. Den genomsnittliga andelen e-fakturor var 51 procent för första halvåret 2016, vilket är lägre än de övriga nordiska länderna. Omkring 60 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL vilket är en positiv utveckling. Användningen av PEPPOL är dock fortfarande låg.

Grundförutsättningen för effekthemtagningen är naturligtvis ett strategiskt arbete med inköpsfrågor och e-handelsfrågor. Ett stort antal myndigheter uppgav i november 2015 att de har strategier, planer eller motsvarande inom de områden som ESV bedömer vara viktiga för att framöver kunna realisera nyttan med e-handel.

Enkätresultaten för myndigheternas arbete med e-handel redovisar vi här på webben. I den årliga statusrapporten till regeringen kan du läsa mer om myndigheternas e-handel och ESV:s arbete inom området.

Kontakt

Senast uppdaterad: