Ökad styrning och mer samverkan behövs för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Statsförvaltningen behöver bli bättre inom flera områden för att svara mot regeringens uttalade ambitioner, om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ökad styrning och förbättrad uppföljning samt mer samverkan är några sådana övergripande områden.

Digitaliseringsfrågorna är inte tillräckligt prioriterade i staten. Det visar ESV:s analys av statsförvaltningens digitalisering. Dessa frågor behöver bli en tydligare del av regeringens ordinarie styrning och uppfölning av myndigheterna, och vävas in i budgetprocessen.

Befintliga styrmedel, myndigheternas regleringsbrev och myndighetsdialog bör användas i större utsträckning än vad som gjorts hittills. På samma sätt kan uppföljningen bli bättre genom att frågor om digitalisering inkluderas som en del av myndigheternas formella återapportering.

Regeringen behöver även ta fler konkreta beslut om åtgärder för att driva utvecklingen framåt. Ett sådant exempel kan vara ett beslut om en utfasning av traditionell posthantering i staten, och att digital post från myndigheterna blir förstahandsval.

Bättre samverkan för behovsanpassade digitala tjänster

Sverige har under de senaste åren tappat position i relation till flera andra länder i EU-kommissionens undersökning eGovernment Report, som jämför medlemsländerna inom e-förvaltningsområdet. Rapporten visar att det offentliga Sverige framför allt får problem när privatpersoner och företag har ärenden som hanteras över organisationsgränserna.

Medborgarna upplever ofta den offentliga förvaltningen som fragmenterad och att man själv får samordna sina ärenden mellan olika myndigheter. Förvaltningen behöver därför bli bättre på att samverka för att anpassa sin utveckling av gemensamma digitala tjänster efter medborgarnas behov.

Gemensam finansiering av tjänster

Regeringen kan stimulera samverkan inom digitalisering i statsförvaltningen bland annat genom att förbättra incitamenten, och genom en tydlig finansiell styrning. Ett exempel är ESV:s förslag att några gemensamma digitala tjänster ska finansieras via anslag på statens budget. De tjänster som omfattas av förslaget är:

  • Mina meddelanden
  • E-legitimationsnämndens verksamhet
  • E-legitimationsnämndens federationstjänster
  • Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK).

I förslaget ingår även gemensam finansiering av myndigheternas informationsutbyte av grunddata.

Kontakt

Senast uppdaterad: