E-SENS

Electronic Simple European Networked Services (E-SENS) är ett EU-projekt som ska bidra till att öka tillgången till offentliga tjänster över Europas gränser, för både privatpersoner och företag. Genom att ta fram generella it-lösningar som kan fungera inom många olika områden kan snart visionen om en gemensam elektronisk marknad inom Europa förverkligas. ESV leder och samordnar det svenska deltagandet.

Att bo, starta företag och resa inom EU blir allt enklare för var dag som går. Framtidvisionen om en gemensam elektronisk marknad är på god väg att bli verklighet i Europa, då dagens nationer blir mer och mer digitala. Medborgare och företag förväntar sig därför att Europas offentliga myndigheter ska följa samma trend. EU-kommissionen har en tydlig målbild om en digital inre marknad. Det visar man tydligt med nya förordningar såsom eIDAS och e-faktura samt tillsättandet av CEF (connecting europe facility) och E-SENS.

En del hinder kvarstår dock eftersom medlemsländerna har olika tekniska lösningar, standarder och juridiska krav. Målet med E-SENS är att ta sig an de här utmaningarna och skapa en gemensam infrastruktur som erbjuder generella lösningar för utbyte av offentliga tjänster över gränserna.

Vad innebär E-SENS?

E-SENS bygger vidare på de tidigare genomförda pilotprojekten: E-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK och PEPPOL som alla syftade till att utveckla e-förvaltningen inom EU. Deras lösningar var dock sektorspecifika. E-SENS slår nu samman, vidareutvecklar och sprider resultatet från de här tekniska lösningarna och skapar generella lösningar som kan användas inom flera olika sektorer i alla EU- och EES länder.

De byggstenar E-SENS fokuserar på är:

 • elektronisk identifiering (e-ID)
 • elektronisk underskrift (e-signature)
 • meddelandeutväxling (e-delivery)
 • semantik och processer
 • testautomatisering för att verifiera att de tekniska lösningarna fungerar korrekt.

Byggstenarna testas i verkliga situationer inom områdena vård och omsorg, rättsväsende, inköp och upphandling samt företagande. Byggstenarna skall också stödja nya förordningar som till exempel eIDAS. E-SENS moderniserar och effektiviserar administrationen hos EU:s myndigheter och gör det lättare att till exempel få tillgång till vård eller starta företag i andra EU-länder.

Sveriges roll i E-SENS

Sverige har varit en aktiv deltagare i flera av de tidigare pilotprojekten och deltar i E-SENS för att kunna påverka utvecklingen av EU-gemensamma lösningar för elektroniskt utbyte av information inom de aktuella områdena. I första hand deltar vi utifrån ett nordiskt-baltiskt perspektiv och har ett samarbete med grannländerna.

Genom att fokusera på de områden som är intressanta för samtliga nordiska länder, bedöms möjligheten för ett framgångsrikt genomförande och effektivt resursutnyttjande öka.

 • Sverige deltar i följande användningsfall:
 • Företagsregistrering (Tillväxtverket och Bolagsverket).
 • Marknadstillstånd (Tillväxtverket och Bolagsverket).
 • Studenthantering över landsgränser (E-govlab Stockholms universitet).

Sverige representeras i E-SENS av ett konsortium bestående av

 • Bolagsverket
 • Tillväxtverket
 • ESV
 • Stockholms universitet.

Kontakt

Senast uppdaterad: