Digitalt först

Regeringen har beslutat om ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 2016–2018. Programmet heter Digitalt först och strävar bland annat mot målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet drivs av ett flertal aktörer i samverkan.

Regeringen ser digitaliseringen som den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. Det it-politiska målet är tydligt: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det återspeglas i regeringens mål för e-förvaltningen:

 • Enklare vardag för medborgare.
 • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

För att nå målen för it- och e-förvaltningspolitiken lanserade regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) ett program för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Det ligger fast i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), med en tydlig inriktning för genomförandet under namnet Digitalt först. Det innebär att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag, där det är relevant och möjligt. Digitalt först drivs inom tre prioriterade områden:

 • Digital förnyelse – styrning och digital mognad.
 • Ett smartare Sverige – innovativa digitala tjänster.
 • En stabil bas – en nationell digital infrastruktur.

ESV har en stödjande roll

ESV stödjer regeringen och Regeringskansliet med att ta ett helhetsgrepp om statsförvaltningens digitalisering och driva utvecklingen framåt, tillsammans med myndigheterna. Genom att bland annat utveckla metodstöd och dela kunskap arbetar ESV för att bli en mötesplats för samverkan i offentlig sektor, för alla som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

ESV samordnar det svenska deltagandet i det europeiska projektet Electronic Simple European Networked Services (E-SENS). Projektet arbetar för att skapa generella tekniska lösningar som ska bidra till att öka tillgången till offentliga tjänster över Europas gränser.

Flera aktörer arbetar mot målen

Den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige drivs av ett flertal aktörer i samverkan:

 • Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, Regeringskansliet har en strategisk roll för att driva digitalisering i offentlig sektor utifrån regeringens mål.
 • Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige stöttar regeringen i genomförandet av satsningen på e-förvaltning. Rådet består av representanter för ett antal myndigheter med stor it-verksamhet och politikområden som är prioriterade utvecklingsområden, samt kommuner och landsting.
 • Utvecklingsmyndigheter. Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att som utvecklingsmyndigheter verka för digital förnyelse inom några prioriterade områden: livsmedelskedjan, samhällsbyggande, enklare företagande och miljö. ESV stöttar utvecklingsmyndigheterna, bland annat i frågor om nyttorealisering.
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har undertecknat en avsiktsförklaring med regeringen för en digital förnyelse av det offentliga Sverige.
 • eSam är en viktig aktör som regeringen samverkar med. Det är ett frivilligt och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och SKL. ESV är en av medlemmarna. På eSams webbplats finns stöd och vägledningar som kompletterar ESV:s vägledningar.

Kontakt

Senast uppdaterad: